English version below!

De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art 1. Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

1.1 Deze Nederland ICT Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Art 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Art 3. Prijs en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door klant aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Indien klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de leverancier hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4 Met betrekking tot de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van leverancier tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat leverancier steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van leverancier onverlet.

Art. 4 Duur van de overeenkomst

4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

 

Art. 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1 Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor leverancier indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door leverancier. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Klant erkent dat de van leverancier afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier, diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

5.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant een redelijke vergoeding aan leverancier betaalt.

 

Art. 6 Privacy en gegevensverwerking

6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

Art. 7 Beveiliging

7.1 Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7.2 De door of vanwege leverancier aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

7.3 Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

 

Art.8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die klant aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.

8.3 Rechten worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Art. 9 Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht.

Art. 10 Intellectuele Eigendom

10.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden gedaan.

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toetsen examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

10.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het leverancier steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programma tuur waaraan aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10.5 Leverancier vrijwaart klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat klant leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van leverancier wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10.6 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

10.7 Leverancier is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met klant is overeengekomen.

 

Art. 11 Medewerkingsverplichtingen

11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie-en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door leverancier gewenste medewerking verlenen.

11.2 Klant draagt het risico van de selectie van de door leverancier te leveren zaken, goederen en/of diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computeren netwerkfaciliteiten. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

11.4 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis-en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken.

11.5 Indien klant in verband met de diensten en producten van leverancier programmatuur, apparatuur of andere middelen aan leverancier ter beschikking stelt, staat klant in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke leverancier nodig mocht hebben.

11.6 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door leverancier geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

11.7 Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

 

Art. 12 Informatieverplichtingen

12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken, zal klant leverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door leverancier te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

12.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan leverancier verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de leverancier kenbare onjuistheden bevatten, zal de leverancier hierover navraag doen bij klant.

12.3 In verband met de continuïteit zal klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van leverancier als zodanig fungeren. Contactpersonen van klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door klant gewenste doelstellingen.

12.4 Leverancier is enkel gehouden klant periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door klant aangewezen contactpersoon.

Art. 13 Projecten stuurgroepen

13.1 Wanneer beide partijen met een of meerdere door hen ingezette medewerkers deel nemen in een project-of stuurgroep, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project-of stuurgroep is overeengekomen.

13.2 Besluiten genomen in een project-of stuurgroep waaraan beide partijen deelnemen, binden leverancier slechts indien de besluitvorming geschiedt conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancier de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoering van de overeenkomst.

13.3 Klant staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project-of stuurgroep, gerechtigd zijn voor klant bindende besluiten te nemen.

 

Art. 14 Termijnen

14.1 Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben steeds een indicatief karakter.

14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

14.3 In alle gevallen derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant leverancier een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

14.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.5 Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

 

Art. 15 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan-making zijn, tenzij klant bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke-deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Leverancier zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

15.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van klant direct of indirect wijzigt. Leverancier is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van leverancier, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van leverancier vereist is.

 

Art. 16 Aansprakelijkheid van leverancier

16.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.

16.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

16.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

16.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

16.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

16.8 Klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

16.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Art. 17 Overmacht

17.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van leverancier wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan leverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door klant aan leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, data-netwerk of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.

17.2 Indien een overmacht situatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Art. 18 Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal leverancier klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

19.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

 

Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De overeenkomsten tussen leverancier en klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

20.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Den Haag.

20.3 Indien een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigd de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde Rechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel 20.2. Indien de zaak met inachtneming van het in dit artikel 20.3 bepaalde door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijk bevoegde Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

20.4 Elk der partijen is ter zake van een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, in alle gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft.

 

Hoofdstuk 2. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan klant verleent.

 

Art. 21 Uitvoering

21.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

21.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs-of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van leverancier.

21.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

21.4 Leverancier is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van leverancier.

 

Art. 22 Service Level Agreement

22.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal leverancier steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

22.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door leverancier aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door klant te leveren tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

Art. 23 Back-up

23.1 Indien de dienstverlening aan klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van klant omvat, zal leverancier met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van klant. Leverancier zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij leverancier gebruikelijke termijn. Leverancier zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

23.2 Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie-en bewaarverplichtingen.

 

Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)

De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a-Service (ook wel aangeduid als: SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan klant een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

Art. 24 Uitvoering SaaS-dienst

24.1 Leverancier verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van klant. Het staat klant niet vrij derden gebruik te laten maken van de door leverancier verleende diensten op het gebied van SaaS.

24.2 Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van klant, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan klant in rekening worden gebracht.

24.3 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal leverancier klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van klant. In dat geval kan klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

24.4 Leverancier kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

24.5 Leverancier kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

24.6 Leverancier is nimmer gehouden klant een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan klant ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

 

Art. 25 Garantie

25.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Leverancier zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in artikel 30.3 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld, kan leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan klant in rekening brengen.

25.2 Klant zal op basis van de door leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door klant te nemen maatregelen, tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

25.3 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante weten regelgeving.

 

Art. 26 Bescherming van persoonsgegevens

26.1 Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.

26.1 Leverancier zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen voor rekening van klant.

 

Art. 27 Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

27.1 Uitvoering van de door leverancier te verlenen SaaS-dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

27.2 Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door leverancier verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

 

Hoofdstuk 4. Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien leverancier programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor gebruik aan klant ter beschikking stelt.

 

Art. 28 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

28.1 Leverancier stelt aan klant op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar , niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

28.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door leverancier en het gebruiksrecht van klant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van klant strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan klant ter beschikking gesteld, ook niet indien klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

28.3 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

28.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is klant gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.

28.5 Leverancier kan verlangen dat klant de programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat klant bij leverancier, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. Leverancier is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

28.6 Klant mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a-Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

28.7 Het is klant nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal klant een derde al dan niet op afstand (online) toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van klant gebruikt.

28.8 Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van leverancier uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek van leverancier toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Leverancier zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

28.9 Partijen houden het er voor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

28.10 Leverancier is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur . Indien in afwijking van het vorenstaande leverancier gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan leverancier verlangen dat klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

 

Art. 29 Aflevering en installatie

29.1 Leverancier zal, te zijner keuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door leverancier te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuur online aan klant voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de leverancier in papieren dan wel digitale vorm in een door leverancier bepaalde taal verstrekt.

29.2 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal leverancier de programmatuur bij klant installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal klant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

 

Art. 30 Acceptatie

30.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier op grond van de garantieregeling van artikel 34. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door klant.

30.2 Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 30.3 tot en met 30.10 van toepassing.

30.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien klant deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Leverancier heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

30.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is klant niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Klant zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

30.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is klant verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door leverancier schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

30.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel indien klant enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.

30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal klant uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan leverancier rapporteren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen aan te brengen.

30.8 Klant mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 34 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

30.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

30.10 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van klant op grond van artikel 30.8 betreffende kleine gebreken en artikel 34 betreffende de garantie.

 

Art. 31 Beschikbaarstelling

31.1 Leverancier zal de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan klant ter beschikking stellen.

31.2 Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien is overeengekomen dat klant bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal klant van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of na het einde van de overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door klant gewenste dataconversie.

 

 

 

 

Art. 32 Gebruiksrechtvergoeding

32.1 De voor het recht tot gebruik door klant te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:

 1. indien partijen niet zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor installatie van de programmatuur:
 • bij aflevering van de programmatuur;
 • of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
 1. indien partijen zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor installatie van de programmatuur:
 • bij voltooiing van die installatie;
 • of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

 

Art. 33 Wijzigingen in de programmatuur

33.1 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is klant niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Klant draagt het volle risico van alle door of in opdracht van klant door derden al dan niet met toestemming van leverancier aangebrachte wijzigingen.

 

Art. 34 Garantie

34.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeen gekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Leverancier garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.

34.2 Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van klant of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien klant zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

34.3 Herstel van fouten geschiedt op een door leverancier te bepalen locatie en wijze. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

34.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

34.5 Leverancier heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel 34.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

 

Art. 35 Programmatuur van toeleveranciers

35.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van derden aan klant ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die programmatuur , de (licentie)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen leverancier en klant van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie)voorwaarden van die derden door leverancier schriftelijk aan klant is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan klant geen beroep toe op een nalaten van leverancier om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

35.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling programmatuur en websites’ zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier programmatuur en/of een website ten behoeve van klant ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de programmatuur en/of website installeert.

 

Art.36 Specificaties en ontwikkeling van programmatuur/website

36.1 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan leverancier zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.

36.2 Leverancier zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en in voorkomend geval met inachtneming van de met klant schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan leverancier verlangen dat klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

36.3 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Klant aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. Klant zal zorg dragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van klant gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Klant garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Klant waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van klant conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is leverancier gerechtigd doch niet verplicht de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

36.4 Indien partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode zoals bedoeld in artikel 36.3, dan is het bepaalde in artikel 30.1, artikel 30.4 tot en met 30.8 en artikel 34.1 niet van toepassing. Klant aanvaardt de programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Leverancier is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

36.5 Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal leverancier de ontwerpen/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.

36.6 Desgevraagd zal klant leverancier in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van klant te verrichten.

36.7 In de prestatieverplichtingen van leverancier ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’.

36.8 In de prestatieverplichtingen van leverancier zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan leverancier verlangen dat klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening gebracht.

 

Art. 37 Aflevering, installatie en acceptatie

37.1 Het bepaalde in artikel 29 inzake aflevering en installatie is van overeenkomstige toepassing.

37.2 Tenzij leverancier op grond van de overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van klant zal ‘hosten’, zal leverancier de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan klant afleveren dan wel online aan klant voor aflevering beschikbaar stellen.

37.3 Het bepaalde in artikel 30 van deze algemene voorwaarden inzake acceptatie is van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 38 Gebruiksrecht

38.1 Leverancier stelt de in opdracht van klant ontwikkelde programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan klant ter beschikking.

38.2 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval klant gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.

38.3 Leverancier is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma-of databibliotheken.

38.4 Het bepaalde in artikel 28 inzake gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toepassing.

38.5 Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerpen ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door klant worden gedragen, gelden zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 38.4 voor klant geen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur en/of website.

 

Art. 39 Vergoeding

39.1 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur en/of websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

39.2 In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur of website gedurende de looptijd van de overeenkomst begrepen.

39.3 In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor de door klant benodigde hulpprogrammatuur en programma-en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.

 

Art. 40 Garantie

40.1 Het bepaalde in artikel 34 inzake garantie is van overeenkomstige toepassing.

40.2 Leverancier staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

 

Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van programmatuur en support’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur en ondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur.

 

Art. 41 Onderhoudsdiensten

41.1 Indien overeengekomen verricht leverancier onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur in de zin van artikel 30.3 en zulks uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig artikel 42.

41.2 Klant zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie-en releasebeleid van leverancier op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan klant ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Klant zal zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

41.3 Het bepaalde in de artikelen 34.3 en 34.4 is van overeenkomstige toepassing.

41.4 Indien leverancier het onderhoud online verricht, zal klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten.

41.5 Klant zal alle door leverancier verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data.

41.6 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door leverancier zelf aan klant is geleverd, zal klant, indien leverancier dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Klant verleent leverancier het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

41.7 Het onderhoud door leverancier laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van klant voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Klant zal zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur , overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

 

Art. 42 Nieuwe versies van programmatuur

42.1 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van leverancier.

42.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

42.3 Leverancier kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit klant een nadere schriftelijke overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Leverancier is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

42.4 Leverancier kan van klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

Art. 43 Supportdiensten

43.1 Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur omvat, zal leverancier telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leverancier.

43.2 Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal leverancier één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is klant gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de programmatuur. Leverancier staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.

43.3 Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Art. 44 Vergoeding

44.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.

44.2 Bedragen ter zake het onderhoud van de programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of klant de programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning.

 

Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy

De in dit hoofdstuk ‘Advisering en consultancy’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verleent op het gebied van advisering en consultancy.

 

Art. 45 Uitvoering advies en consultancydiensten

45.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die klant verstrekt en de medewerking van klant en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal leverancier zich daarom niet tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.

45.2 De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van leverancier.

45.3 Het gebruik dat klant maakt van een door leverancier afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van klant. De bewijslast dat (de wijze van) advies en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij klant, onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.

45.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is klant niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van leverancier en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van leverancier. Klant zal de adviezen of rapportages van leverancier niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

 

Art. 46 Rapportage

46.1 Leverancier zal klant op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Klant zal leverancier schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van klant en bijzondere of voor leverancier mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en leverancier hiervan op de hoogte stellen.

 

Artikel 47 Vergoeding

47.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

 

Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten

De in dit hoofdstuk ‘Detacheringsdiensten’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier een of meer medewerkers aan klant ter beschikking stelt teneinde onder toezicht en leiding van klant werkzaam te zijn.

 

Art. 48 Detacheringsdiensten

48.1 Leverancier zal de in de overeenkomst genoemde medewerker aan klant ter beschikking stellen om onder leiding en toezicht van klant werkzaamheden te verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de medewerker veertig uur per week tijdens de voor leverancier gebruikelijke werkdagen aan klant ter beschikking worden gesteld.

48.2 Klant kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien leverancier daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

48.3 Het is klant slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

48.4 Leverancier zal zich er voor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

48.5 Klant is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en klant dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van klant op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van klant wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

 

Art. 49 Duur van de detacheringsovereenkomst

49.1 In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 4 van deze algemene voorwaarden geldt dat indien partijen omtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, de overeenkomst een looptijd heeft voor onbepaalde duur, in welk geval voor elk der partijen een opzegtermijn van één kalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

Art. 50 Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

50.1 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij klant gebruikelijke tijden en duur. Klant staat er voor in dat de werken rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zake relevante weten regelgeving.

50.2 Klant zal leverancier informeren omtrent een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of organisatie.

50.3 Klant is jegens leverancier en de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de relevante weten regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandigheden.

 

Art. 51 Overwerkvergoeding en reistijd

51.1 Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van klant per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij leverancier gebruikelijke werkdagen, is klant voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij leverancier gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd zal leverancier klant informeren over de geldende overwerktarieven.

51.2 Kosten en reistijd zullen aan klant in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij leverancier gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal leverancier klant informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

 

Art. 52 Inlenersaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid

52.1 Leverancier zal zorg dragen voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met klant te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Leverancier vrijwaart klant voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met klant verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat klant leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van klant, tegen deze vorderingen te verweren.

52.2 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van klant tot stand zijn gekomen.

 

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen

De in dit hoofdstuk ‘Opleidingen en Trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: opleiding).

 

Art. 53 Aanmelding en annulering

53.1 Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door leverancier.

53.2 Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van klant op grond van de overeenkomst. Het is klant toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

53.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Leverancier is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

53.4 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door klant of deelnemers worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of niet verschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die klant op grond van de overeenkomst heeft.

 

Art. 54 Uitvoering opleiding

54.1 Klant aanvaardt dat leverancier de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

54.2 Klant zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door leverancier voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding.

54.3 Indien leverancier bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat leverancier er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien leverancier de opleiding uitvoert op locatie van klant, zal klant zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

54.4 Het afnemen van een examen of een toets maakt niet deel uit van de overeenkomst.

54.5 Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, opleidingsmaterialen of -middelen is klant een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

54.6 Indien de opleiding op basis van e-learning wordt aangeboden, zijn de bepalingen van het ‘Hoofdstuk Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 55 Prijs en betaling

55.1 Leverancier kan verlangen dat klant vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. Leverancier kan deelnemers uitsluiten van deelname indien klant heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van leverancier.

55.2 Tenzij leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is klant over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Leverancier is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.

 

Hoofdstuk 10. Hosting

De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten, onder welke naam dan ook verleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwante diensten.

 

Art. 56 Hostingdiensten

56.1 Leverancier zal de met klant overeengekomen hostingdiensten verrichten.

56.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal klant de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor klant gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door klant niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal leverancier een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

56.3 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal klant zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur , overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Leverancier is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

56.4 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijken recoverydiensten tot voorwerp.

56.5 Leverancier kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met klant.

56.6 Indien leverancier op grond van de overeenkomst diensten voor klant verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient klant de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal leverancier een schriftelijk exemplaar van die regels aan klant verstrekken. Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door klant beoogde resultaten. Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij leverancier gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Leverancier staat er niet voor in dat een door klant gewenste domeinnaam aan klant wordt toegekend.

 

Art. 57 Notice and Take Down

57.1 Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.

57.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is leverancier steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van klant. Klant zal op eerste schriftelijk verzoek van leverancier data en/of informatie onverwijld van de systemen van leverancier verwijderen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Leverancier is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 57.1 aan klant per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door leverancier jegens klant. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens klant aansprakelijk te zijn.

57.3 Van leverancier kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en klant. Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en leverancier schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

 

Hoofdstuk 11. Koop van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Koop van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook en/of andere zaken (stoffelijke objecten) aan klant verkoopt.

 

Art. 58 Koop en verkoop

58.1 Leverancier verkoopt de apparatuur en/of andere zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk overeengekomen, gelijk klant deze van leverancier koopt.

58.2 Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke en/of door klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

58.3 In de verkoopverplichting van leverancier zijn niet begrepen montage en installatiematerialen, programmatuur, veren gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

58.4 Leverancier staat er niet voor in dat de bij de apparatuur en/of zaken behorende montage-, installatie en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.

 

Art. 59 Aflevering

59.1 De door leverancier aan klant verkochte apparatuur en/of zaken zullen aan klant af-magazijn worden geleverd. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de aan klant verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door klant aan te wijzen plaats. In dat geval zal leverancier klant, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur en/of zaken af te leveren.

 1. 2 In de koopprijs van de apparatuur en/of zaken zijn niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takelen hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. Deze kosten worden in voorkomend geval aan klant in rekening gebracht.

59.3 Indien klant leverancier verzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien leverancier daartoe wettelijk verplicht is, kan leverancier dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven. Indien en voor zover het leverancier wettelijk niet is toegestaan betaling van een vergoeding te verlangen (bijv. in het kader van de zogeheten ‘oud voor nieuw regeling’), zal hij deze vergoeding in voorkomend geval niet van klant vragen.

59.4 Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal leverancier de apparatuur en/of zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door leverancier is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen.

59.5 Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

 

Art. 60 Proefopstelling

60.1 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier gehouden zijn tot het plaatsen van een proefopstelling met betrekking tot de apparatuur waarvoor klant belangstelling heeft. Leverancier mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling behelst het tijdelijk op zicht plaatsen van apparatuur in een standaarduitvoering, exclusief accessoires, in een door klant ter beschikking te stellen ruimte, alvorens klant definitief besluit de desbetreffende apparatuur wel of niet te kopen. Klant is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van apparatuur die onderdeel uitmaakt van een proefopstelling.

 

Art. 61 Omgevingseisen

61.1 Klant draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier gespecificeerde vereisten voor de apparatuur en/of zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.

61.2 Klant draagt ervoor zorg dat door derden uit te voeren werkzaamheden, zoals bouwkundige werkzaamheden, adequaat en tijdig worden verricht.

 

Art. 62 Garantie

62.1 Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal en fabricagefouten in de verkochte apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is leverancier gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand of waterschade, of indien klant zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

62.2 Ieder ander of verdergaand beroep van klant op non conformiteit van de geleverde apparatuur en/of zaken dan het bepaalde in artikel 62.1 is uitgesloten.

62.3 Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

62.4 Leverancier heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten en/of andere gebreken die na afloop van de in artikel 62.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

 

Art. 63 Apparatuur van toeleverancier

63.1 Indien en voor zover leverancier apparatuur afkomstig van een derde aan klant verkoopt, zullen, voor wat betreft die apparatuur, in de verhouding tussen leverancier en klant de verkoopvoorwaarden van die derde van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de verkoopvoorwaarden van die derde door leverancier schriftelijk aan klant is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan klant geen beroep toe op een nalaten van leverancier om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

63.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort. De in dit hoofdstuk ‘Huur van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook aan klant verhuurt.

 

Art. 64 Huur en verhuur

64.1 Leverancier verhuurt aan klant de in de huurovereenkomst genoemde apparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie.

64.2 In de verhuur is niet begrepen de terbeschikkingstelling van programmatuur op separate gegevensdragers en de gebruiks en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de apparatuur, zoals batterijen, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

64.3 De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de apparatuur aan klant.

 

Art. 65 Voorinspectie

65.1 Leverancier kan vóór of bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling bij wijze van voorinspectie in aanwezigheid van klant een beschrijving van de staat van de apparatuur opstellen, met vermelding van geconstateerde gebreken. Leverancier kan verlangen dat klant het opgestelde rapport met deze beschrijving voor akkoord ondertekent alvorens leverancier de apparatuur aan klant in gebruik verstrekt. De in die staat vermelde gebreken in de apparatuur komen voor rekening van leverancier. Partijen zullen bij constatering van gebreken overeenkomen of, en zo ja op welke wijze en op welke termijn het herstel van de in de staat vermelde gebreken geschiedt.

65.2 Als klant niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in artikel 65.1, heeft leverancier het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van klant uit te voeren en het rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor klant.

65.3 Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt klant geacht de apparatuur in goede en onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

 

Art. 66 Gebruik van de apparatuur

66.1 Klant zal de apparatuur uitsluitend in overeenstemming met de op grond van de overeenkomst beoogde bestemming en op de in die overeenkomst genoemde locaties gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve van derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar. Het is klant niet toegestaan de apparatuur aan een derde in onderhuur te geven of een derde anderszins het (mede-)gebruik ervan te geven.

66.2 Klant zelf zal de apparatuur installeren, monteren en gebruiks gereed maken.

66.3 Het is klant niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, te gebruiken of op andere wijze daarover te beschikken.

66.4 Klant zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en als goed huisvader onder zich houden. Klant zal voldoende maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij schade aan de apparatuur zal klant leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen. Klant is voor schade aan de apparatuur jegens leverancier aansprakelijk. In alle gevallen is klant jegens leverancier aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur tijdens de duur van de huur.

66.5 Klant zal de apparatuur niet geheel of gedeeltelijk veranderen of daaraan iets toevoegen. Indien in voorkomend geval toch veranderingen of toevoegingen zijn aangebracht, zal klant deze uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan maken of verwijderen.

66.6 Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van klant aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het BW zijn. Klant heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens leverancier. Leverancier is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

66.7 Klant heeft geen aanspraak op enige vergoeding in verband met door klant aangebrachte veranderingen van dan wel toevoegingen aan de gehuurde apparatuur die bij of na het einde van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

66.8 Klant zal leverancier terstond schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de apparatuur, onder opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. Klant zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst.

 

Art. 67 Onderhoud van gehuurde apparatuur

67.1 Klant zal de gehuurde apparatuur niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

67.2 Klant zal door hem geconstateerde gebreken in de gehuurde apparatuur terstond schriftelijk kenbaar maken. Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. Klant zal leverancier desgevraagd in de gelegenheid stellen correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. Partijen zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft klant geen recht op vervangende apparatuur.

67.3 Uitgesloten van de verplichting tot herstel van gebreken zijn:

het herstel van gebreken die klant bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard;

 • het herstel van gebreken als gevolg van oorzaken die van buitenaf komen;
 • het herstel van gebreken die aan klant, zijn personeelsleden en/of door klant ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend;
 • het herstel van gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de documentatie;
 • het herstel van gebreken die het gevolg zijn van gebruik van de apparatuur in strijd met de gebruiksbestemming;
 • het herstel van gebreken die het gevolg zijn van ongeautoriseerd aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.

 

67.4 Indien leverancier de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, is klant de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier verschuldigd.

67.5 Leverancier is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te vervangen.

67.6 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.

 

Art. 68 Eindinspectie en teruggave

68.1 Klant zal de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan leverancier teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van klant.

68.2 Klant zal vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de huurtermijn zijn medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de apparatuur. Van de bevindingen daarbij wordt door partijen gezamenlijk een rapport opgemaakt, dat door beide partijen moet worden ondertekend. Indien klant niet meewerkt aan deze eindinspectie, is leverancier gerechtigd om deze inspectie buiten aanwezigheid van klant uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor klant.

68.3 Leverancier is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie en die redelijkerwijs voor rekening en risico van klant komen, op kosten van klant te doen herstellen. Klant is aansprakelijk voor schade van leverancier wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel verdere onverhuurbaarheid van de apparatuur.

68.4 Indien klant bij het einde van de huur een door hem aan de apparatuur aangebrachte verandering niet ongedaan heeft gemaakt of een toevoeging daaraan niet heeft verwijderd, geldt tussen partijen dat klant geacht wordt afstand te hebben gedaan van ieder recht op die veranderingen en/of toevoegingen.

 

Hoofdstuk 13. Onderhoud van apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook ten behoeve van klant onderhoudt.

 

Art. 69 Onderhoudsdiensten

69.1 Leverancier zal het onderhoud verrichten met betrekking tot de in de overeenkomst genoemde apparatuur, mits de apparatuur in Nederland is opgesteld.

69.2 Gedurende de tijd dat leverancier de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft klant geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

69.3 De inhoud en omvang van de te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is leverancier verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door klant bij leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen van de apparatuur aan de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van die apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien klant deze storing kan aantonen en de desbetreffende storing bovendien kan worden gereproduceerd. Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot preventief onderhoud.

69.4 Klant zal, onmiddellijk nadat zich een storing aan de apparatuur voordoet, leverancier daarvan in kennis stellen door middel van een gedetailleerde omschrijving.

69.5 Klant zal alle door leverancier verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, zoals de tijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur. Klant is gehouden het personeel van leverancier of door leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan leverancier ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen.

69.6 Alvorens de apparatuur aan leverancier voor onderhoud aan te bieden draagt klant er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende reservekopie is gemaakt.

69.7 Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige medewerker van klant voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.

69.8 Klant is bevoegd niet door leverancier geleverde apparatuur en systemen op de apparatuur aan te sluiten en daarop programmatuur te installeren.

69.9 Indien het naar het oordeel van leverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere apparatuur of met programmatuur worden getest, zal klant de desbetreffende andere apparatuur en programmatuur evenals de testprocedures en informatiedragers ter beschikking van leverancier stellen.

69.10 Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal dat niet tot de normale outillage van leverancier behoort, dient door klant ter beschikking te worden gesteld.

69.11 Klant draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat leverancier deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het wordt aan klant overgelaten dit risico te verzekeren.

 

Art. 70 Onderhoudsvergoeding

70.1 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

 • kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt-(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires;
 • kosten van (het vervangen van) onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan leverancier;
 • werkzaamheden ten behoeve van revisie van de apparatuur;
 • modificaties aan de apparatuur;
 • verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

70.2 De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd ongeacht of klant de apparatuur in gebruik heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud gebruik maakt.

 

Art. 71 Uitsluitingen

71.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier op grond van de onderhoudsovereenkomst.

71.2 Tot de onderhoudsverplichtingen van leverancier behoren niet:

 • het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens leverancier;
 • het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van klant om de apparatuur tijdig te laten onderhouden.

Onder de onderhoudsverplichtingen van leverancier vallen evenmin onderzoek of herstel van storingen die verband houden met op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.

71.3 Indien leverancier onderzoek en/of onderhoud verricht in verband met het in de artikel(en) 71.1 en/of 71.2 bepaalde, kan leverancier de kosten van dat onderzoek en/of onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Het voorgaande laat al hetgeen klant aan leverancier ter zake van onderhoud verschuldigd is, onverlet.

71.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of verloren gegane gegevens.

 

english version

The Nederland ICT Terms and Conditions are filed with the Chamber of Commerce under number 30174840. The Dutch version of this document prevails. This means that in the event of doubt, the Dutch text shall be binding.

Chapter 1. General provisions
Art. 1 Applicability of the Nederland ICT Terms and Conditions
1.1 These Nederland ICT Terms and Conditions apply to all offers and contracts pursuant to which the supplier delivers goods and/or provides services of any nature whatsoever and under whatever name to the customer.
1.2 Departures from and additions to these general terms and conditions shall only be valid if they are agreed between the parties in writing.
1.3 The applicability of the customer’s purchasing or other conditions is specifically excluded.
1.4 If any provision of these general terms and conditions is null and void or is voided, the other provisions of these general terms and conditions shall remain fully in effect. The supplier and the customer shall in this case consult each other for the purpose of agreeing new provisions to replace the null and void or voided provisions.
Art. 2 Offers
2.1 All offers and other communications of the supplier are subject to confirmation unless the supplier has indicated otherwise in writing. The customer guarantees that the information that it has provided or that has been provided on its behalf to the supplier and on which the supplier has based its offer is accurate and complete.
Art. 3 Price and payment
3.1 All prices are exclusive of turnover tax (VAT) and other levies imposed by the government. All prices stated by the supplier are in euros (EUR) and the customer must make all payments in euros.
3.2 The customer may not derive any rights or expectations from a cost estimate or budget issued by the supplier unless the parties have otherwise agreed in writing. An available budget made known to the supplier by the customer shall only apply as a (fixed) price agreed between the parties for the performance to be delivered by the supplier if this has been expressly agreed in writing.
3.3 If, according to the contract concluded between the parties, the customer consists of several natural persons and/or legal entities, each of these natural persons and/or legal entities shall be jointly and severally liable towards the supplier for performance of the contract.
3.4 Information from the supplier’s records shall count as conclusive evidence with respect to the performance delivered by the supplier and the amounts owed by the customer for delivery of this performance, without prejudice to the customer’s right to produce evidence to the contrary.
3.5 If a periodic payment obligation on the part of the customer applies, the supplier shall be entitled to adjust, in writing and in accordance with the index or other standard included in the contract, the applicable prices and rates to the term specified in the contract. If the contract does not expressly provide for the possibility on the part of the supplier to adjust the prices or rates, the supplier shall always be entitled to adjust, in writing and with due observance of a term of at least three months, the applicable prices and rates. If the customer does not agree to the adjustment in this latter case, the customer shall be entitled to terminate the contract in writing within thirty days following notice of the adjustment, which termination shall take effect on the date on which the new prices and/or rates would take effect.
3.6 The parties shall record the date or dates on which the supplier shall charge the customer for the performance agreed in the contract. Amounts owed must be paid by the customer in accordance with the agreed payment terms or the payment terms stated on the invoice. The customer may not suspend any payment and may also not set off any amounts owed.
3.7 If the customer fails to pay amounts due or fails to do so on time, the customer shall owe statutory interest for commercial contracts on the outstanding amount without a demand for payment or a notice of default being required. If the customer fails to pay the amount due after a demand for payment or a notice of default has been issued, the supplier shall be entitled to refer the debt for collection, in which case the customer must pay all judicial and extrajudicial costs, including all costs charged by external experts. The foregoing shall be without prejudice to the supplier’s other legal and contractual rights.
Art. 4 Term of the contract 
4.1 If and insofar as the contract concluded between the parties is a continuing performance contract, the contract shall be entered into for the term agreed between the parties. A term of one year shall apply if no term has been agreed.
4.2 The term of the contract shall be tacitly extended, each time by the period of time originally agreed, unless the customer or supplier terminate the contract in writing with due observance of a notice period of three months prior to the end of the current term.
Art. 5 Confidentiality and transfer of personnel 
5.1 The customer and supplier must ensure that all information received from the other party that the receiving party knows or should reasonably know is confidential is kept secret. This duty of confidentiality shall not apply to the supplier if and insofar as the supplier is required to provide the information concerned to a third party in accordance with a court decision or a statutory requirement, or if and insofar as doing so is necessary for the proper performance of the contract by the supplier. The party that receives the confidential information may only use it for the purpose for which it was provided. Information shall in any case be deemed to be confidential if it has been qualified as such by one of the parties.
5.2 The customer acknowledges that software originating from the supplier is always confidential in nature and that this software contains trade secrets of the supplier and its suppliers or the producer of the software.
5.3 During the term of the contract and for one year following its termination, each of the parties shall not employ or otherwise directly or indirectly engage, for the purpose of performing work, employees of the other party who are or were involved in the performance of the contract unless the other party has given prior written permission. Conditions may be attached to this permission, including the condition that the customer must pay reasonable compensation to the supplier.
Art. 6 Privacy and data processing
6.1 If necessary for the performance of the contract, the customer shall on request inform the supplier in writing about the way in which the customer performs its legal obligations regarding the protection of personal data.
6.2 The customer indemnifies the supplier against claims of persons whose personal data is recorded or processed in the context of a register of personal data that is maintained by the customer or for which the customer is otherwise responsible by law, unless the customer proves that the facts on which a claim is based are attributable to the supplier.
6.3 The customer is fully responsible for the data that it processes in the context of using a service of the supplier. The customer guarantees vis-à-vis the supplier that the content, use and/or processing of the data are not unlawful and do not infringe any right of a third party. The customer indemnifies the supplier against any claim of a third party instituted for whatever reason in connection with this data or the performance of the contract.
Art. 7 Security 
7.1 If the supplier is obliged to provide for a form of information security under the contract, this security shall meet the specifications agreed in writing between the parties regarding security. The supplier does not guarantee that the information security provided is effective under all circumstances. If the contract does not include an explicitly defined security method, the security provided shall meet a standard that is not unreasonable in terms of the state of the art, the sensitivity of the information and the costs associated with the security measures taken.
7.2 The access or identification codes and certificates provided by or because of the supplier to the customer are confidential and must be treated as such by the customer, and may only be made known to authorised personnel in the customer’s own organisation. The supplier is entitled to change the access or identification codes and certificates. 7.3 The customer must adequately secure its systems and infrastructure and have active antivirus software protection at all times.
Art. 8 Retention of title, reservation of rights and suspension 
8.1 All items delivered to the customer shall remain the property of the supplier until all amounts owed by the customer to the supplier under the contract concluded between the parties have been paid to the supplier in full. A customer that acts as a reseller may sell and supply all items that are subject to the supplier’s retention of title insofar as doing so is usual in the context of the customer’s ordinary course of business.
8.2 The property-law consequences of the retention of title with respect to an item destined for export shall be governed by the laws of the State of destination if those laws contain provisions that are more favourable to the supplier.
8.3 As and when necessary, rights shall be granted or transferred to the customer subject to the condition that the customer has paid all amounts owed under the contract.
8.4 The supplier may retain all information, documents, software and/or data files received or created in the context of the contract in spite of an existing obligation to hand over or transfer until the customer has paid all amounts owed to the supplier.
Art. 9 Risk transfer 
9.1 The risk of loss, theft, misappropriation or damage of items, information (including user names, codes and passwords), documents, software or data files that are created, supplied or used in the context of performing the contract shall pass to the customer at the time at which the customer or an auxiliary person of the customer comes into actual possession of the items and information referred to.
Art. 10 Intellectual property 
10.1 If the supplier is prepared to undertake to transfer an intellectual property right, such a commitment may only be undertaken expressly and in writing. If the parties agree in writing that an intellectual property right with respect to software, websites, data files, equipment or other materials specifically developed for the customer shall transfer to the customer, this shall be without prejudice to the supplier’s right or option to use and/or operate, either for itself or for third parties and without any restriction, the parts, general principles, ideas, designs, algorithms, documentation, works, programming languages, protocols, standards and the like on which the developments referred to are based for other purposes. The transfer of an intellectual property right shall likewise be without prejudice to the supplier’s right to complete developments, either for itself or for a third party, that are similar to or derived from developments that were or are being completed for the customer.
10.2 All intellectual property rights to the software, websites, data files, equipment and training, testing and examination materials, as well as other materials like analyses, designs, documentation, reports and offers, including preparatory materials in this regard, developed or made available to the customer under the contract are held exclusively by the supplier, its licensors or its suppliers. The customer shall have the rights of use expressly granted under these general terms and conditions, the contract concluded in writing between the parties and the law. A right accorded to the customer is non-exclusive and may not be transferred, pledged or sublicensed.
10.3 The customer may not remove or change any indication concerning the confidential nature of or concerning the copyrights, brands, trade names or any other intellectual property right pertaining to the software, websites, data files, equipment or materials, or have any such indication removed or changed.
10.4 Even if not expressly provided for in the contract, the supplier may always take technical measures to protect equipment, data files, websites, software made available, software to which the customer is granted direct or indirect access, and the like in connection with an agreed limitation in terms of the content or duration of the right of use of these items. The customer may not remove or bypass such technical measures or have such technical measures removed or bypassed.
10.5 The supplier indemnifies the customer against any claim of a third party based on the allegation that software, websites, data files, equipment or other materials developed by the supplier itself infringe an intellectual property right of that third party, subject to the condition that the customer immediately informs the supplier in writing about the existence and content of the claim and leaves the settlement of the claim, including any arrangements made in this regard, entirely to the supplier. The customer shall provide the powers of attorney and information required to the supplier and assist the supplier to defend itself against such claims. This obligation to indemnity shall not apply if the alleged infringement concerns (i) materials made available to the supplier by the customer for use, modification, processing or maintenance or (ii) changes made or commissioned by the customer in the software, website, data files, equipment or other materials without the supplier’s written permission. If it is irrevocably established in court that software, websites, data files, equipment or other materials developed by the supplier itself is or are infringing any intellectual property right held by a third party, or if, in the opinion of the supplier, there is a good chance that such an infringement is occurring, the supplier shall if possible ensure that the customer can continue to use, or use functional equivalents of, the software, websites, data files, equipment or materials supplied. Any other or further obligation to indemnify on the part of the supplier due to infringement of a third party’s intellectual property right is excluded.
10.6 The customer guarantees that making equipment, software, material intended for websites, data files and/or other materials and/or designs available to the supplier for the purpose of use, maintenance, processing, installation or integration does not infringe any rights of third parties. The customer indemnifies the supplier against any claim of a third party based on the allegation that such making available, use, maintenance, processing, installation or integration infringes a right of that third party.
10.7 The supplier is never obliged to perform data conversion unless doing so has been expressly agreed in writing with the customer.
Art. 11 Obligations to cooperate 
11.1 The parties acknowledge that the success of work in the field of information and communications technology depends on proper and timely cooperation between the parties. The customer shall always extend, in a timely manner, the cooperation reasonably required by the supplier.
11.2 The customer bears the risk of selecting the items, goods and/or services to be provided by the supplier. The customer must always exercise the utmost care to guarantee that the requirements that the supplier’s performance must meet are accurate and complete. Measurements and particulars given in drawings, images, catalogues, websites, offers, advertising material, standardisation sheets and the like are not binding for the supplier unless expressly stated otherwise by the supplier.
11.3 If the customer deploys employees and/or auxiliary persons in the performance of the contract, these employees and auxiliary persons must have the knowledge and experience required. If the supplier’s employees perform work at the customer’s location, the customer must provide, on time and free of charge, the facilities required, such as a workspace with computer and network facilities. The supplier shall not be liable for damage or costs due to transmission errors, malfunctions or the non-availability of these facilities unless the customer proves that this damage or these costs are the result of deliberate intent or recklessness on the part of the supplier’s management.
11.4 The workspace and facilities must meet all legal requirements. The customer indemnifies the supplier against claims of third parties, including the supplier’s employees, who suffer injury in the context of performing the contract as a result of acts or omissions of the customer or unsafe situations in the customer’s organisation. The customer shall make the company and security rules current in its organisation known to employees deployed by the supplier prior to the start of the work.
11.5 If, in connection with the supplier’s services and products, the customer makes software, equipment or other resources available to the supplier, the customer guarantees that all licences or approvals that the supplier may require in relation to these resources shall be obtained.
11.6 The customer is responsible for the management, including checking the settings, and use of the products supplied and/or services provided by the supplier, and the way in which the results of the products and services are used. The customer is also responsible for appropriately instructing users and for the use made by users.
11.7 The customer shall itself install, organise, parameterise and tune the software and support software required on its own equipment and, if necessary, modify the equipment, other software and support software and operating environment used in this regard, and effect the interoperability that it desires.
Art. 12 Obligations to provide information 
12.1 To enable proper performance of the contract by the supplier, the customer shall always provide all information reasonably required by the supplier to the supplier in a timely manner.
12.2 The customer guarantees that the information, designs and specifications that it has provided to the supplier is or are accurate and complete. If the information, designs or specifications provided by the customer contain inaccuracies apparent to the supplier, the supplier shall contact the customer to make enquiries about the matter.
12.3 In connection with continuity, the customer shall designate a contact person or contact persons who shall act in that capacity for the duration of the supplier’s work. The customer’s contact persons shall have the experience required, specific knowledge of the subject matter and a proper understanding of the objectives that the customer wishes to achieve.
12.4 The supplier is only obliged to periodically provide information concerning the performance of the work to the customer through the contact person designated by the customer.
Art. 13 Project and steering groups 
13.1 If both parties are participating in a project or steering group through one or more employees that they have deployed, the provision of information shall take place in the manner agreed for the project or steering group.
13.2 Decisions made in a project or steering group in which both parties are participating shall only be binding for the supplier if the decisions are made in accordance with that which has been agreed between the parties in writing in this regard or, in the absence of written agreements in this context, if the supplier has accepted the decisions in writing. The supplier is never obliged to accept or implement a decision if, in its opinion, the decision cannot be reconciled with the content and/or proper performance of the contract.
13.3 The customer guarantees that the persons that it has designated to participate in a project or steering group are authorised to make decisions that are binding for the customer.
Art. 14 Terms 
14.1 The supplier shall make reasonable efforts to comply to the greatest extent possible with the terms and delivery periods and/or dates and delivery dates, whether or not these are firm deadlines and/or dates, that it has specified or that have been agreed between the parties. The interim dates and delivery dates specified by the supplier or agreed between the parties shall always apply as target dates, shall not bind the supplier and shall always be indicative.
14.2 If a term is likely to be exceeded, the supplier and customer shall consult with each other about the consequences of the term being exceeded in relation to further planning.
14.3 In all cases, therefore also if the parties have agreed firm deadlines and delivery periods or dates and delivery dates, the supplier shall only be in default as a result of a period of time being exceeded after the customer has declared the supplier to be in default in writing and a reasonable term that the customer granted to the supplier to remedy the breach has passed. The notice of default must describe the breach as comprehensively and in as much detail as possible in order to give the supplier the opportunity to respond adequately.
14.4 If it has been agreed that the work under the contract is to be performed in phases, the supplier shall be entitled to postpone the start of a phase’s work until the customer has approved the results of the preceding phase in writing.
14.5 The supplier shall not be bound by a date or delivery date or term or delivery period, whether or not final, if the parties have agreed an amendment to the content or scope of the contract (additional work, a change of specifications and so on) or a change in approach with respect to performance of the contract, or if the customer fails to fulfil its obligations arising from the contract or fails to do so on time or in full. The need for or occurrence of additional work during performance of the contract shall never constitute a reason for the customer to give notice of termination or to rescind (in Dutch: ‘ontbinden’) the contract.
Art. 15 Termination and cancellation of the contract 
15.1 Each party shall only be authorised to rescind the contract due to an attributable failure in the performance of the contract if the other party, in all cases after a written notice of default that is as detailed as possible and that grants a reasonable term to remedy the breach has been issued, is culpably failing to fulfil essential obligations under the contract. The customer’s payment obligations and all obligations of the customer or a third party engaged by the customer to cooperate and/or provide information apply in all cases as essential obligations under the contract.
15.2 If, at the time of rescission, the customer has already received goods or services in the performance of the contract, these goods or services and the associated payment obligations shall not be undone unless the customer proves that the supplier is in default with respect to the essential part of such goods or services. With due regard to the stipulation of the preceding sentence, amounts invoiced by the supplier prior to rescission in connection with what it already properly performed or delivered in the performance of the contract shall remain payable in full and shall become immediately due and payable at the time of termination.
15.3 A contract which, due to its nature and content, does not end in completion and which has been entered into for an indefinite period of time may be terminated by either of the parties in writing following consultation between the parties. Reasons for the termination must be stated. If a notice period has not been agreed between the parties, a reasonable period must be observed when notice of termination is given. The supplier is never obliged to pay any compensation due to termination.
15.4 The customer may not terminate a contract of engagement that has been entered into for a definite period of time.
15.5 Either of the parties may terminate the contract in writing, in whole or in part, without notice of default being required and with immediate effect, if the other party is granted a moratorium, whether or not provisional, a petition for bankruptcy is filed for the other party or the company of the other party is liquidated or dissolved other than for restructuring or a merger of companies. The supplier may also terminate the contract, in whole or in part, without notice of default being required and with immediate effect, if a direct or indirect change occurs in the decisive control of the customer’s company. The supplier is never obliged to repay any amount in money already received or pay any amount in compensation due to termination as referred to in this paragraph. If the customer goes irrevocably bankrupt, its right to use the software, websites and the like made available to it shall end, as shall its right to access and/or use the supplier’s services, without termination by the supplier being required.
Art. 16 Liability of the supplier 
16.1 The supplier’s total liability due to an attributable failure in the performance of the contract or on any legal basis whatsoever, expressly including each and every failure to fulfil a warranty obligation agreed with the customer, shall be limited to compensation for direct loss up to a maximum of the price stipulated for the contract concerned (excluding VAT). If the contract is mainly a continuing performance contract with a term of more than one year, the price stipulated for the contract shall be set at the total amount of the payments (excluding VAT) stipulated for one year. The supplier’s total liability for direct loss, on any legal basis whatsoever, shall never amount to more than EUR 500.000 (five hundred thousand euros), however.
16.2 The supplier’s total liability for loss due to death or bodily injury or as a result of material damage to items shall never amount to more than EUR 1.250.000 (one million two hundred fifty thousand euros).
16.3 The supplier’s liability for indirect loss, consequential loss, loss of profits, lost savings, reduced goodwill, loss due to business interruption, loss as a result of claims of the customer’s customers, loss arising from the use of items, materials or software of third parties prescribed by the customer to the supplier and loss arising from the engagement of suppliers prescribed by the customer to the supplier is excluded. The supplier’s liability for corruption, destruction or loss of data or documents is likewise excluded.
16.4 The exclusions and limitations of the supplier’s liability described paragraphs 16.1 up to and including 16.3 are entirely without prejudice to the other exclusions and limitations of the supplier’s liability described in these general terms and conditions.
16.5 The exclusions and limitations referred to in paragraphs 16.1 up to and including 16.4 shall cease to apply if and insofar as the loss is the result of deliberate intent or recklessness on the part of the supplier’s management.
16.6 Unless performance by the supplier is permanently impossible, the supplier shall only be liable due to an attributable failure in the performance of a contract if the customer declares the supplier to be in default in writing without delay and grants the supplier a reasonable term to remedy the breach, and the supplier culpably fails to fulfil its obligations also after this term has passed. The notice of default must describe the breach as comprehensively and in as much detail as possible in order to give the supplier the opportunity to respond adequately.
16.7 For there to be any right to compensation, the customer must always report the loss to the supplier in writing as soon as possible after the loss has occurred. Each claim for compensation against the supplier shall be barred by the mere expiry of a period of 24 months following the inception of the claim unless the customer has instituted a legal action for damages prior to the expiry of this period.
16.8 The customer indemnifies the supplier against any and all claims of third parties due to product liability as a result of a defect in a product or system that the customer supplied to a third party and that consisted in part of equipment, software or other materials supplied by the supplier, unless and insofar the customer is able to prove that the loss was caused by the equipment, software or other materials referred to.
16.9 The provisions of this article and all other limitations and exclusions of liability referred to in these general terms and conditions shall also apply for the benefit of all natural persons and legal entities that the supplier engages in the performance of the contract.
Art. 17 Force majeure 
17.1 None of the parties shall be obliged to fulfil any obligation, including any statutory and/or agreed warranty obligation, if it is prevented from doing so by force majeure. Force majeure on the part of the supplier means, among other things: (i) force majeure on the part of the suppliers of the supplier, (ii) the failure to properly fulfil obligations on the part of suppliers that were prescribed to the supplier by the customer, (iii) defects in items, equipment, software or materials of third parties the use of which was prescribed to the supplier by the customer, (iv) government measures, (v) power failures, (vi) Internet, data network or telecommunication facilities failures, (vii) war and (viii) general transport problems.
17.2 Either of the parties shall have the right to rescind the contract in writing if a situation of force majeure persists for more than 60 days. In such an event, that which has already been performed under the contract shall be paid for on a proportional basis without the parties owing each other anything else.
Art. 18 Changes and additional work 
18.1 If, at the request or prior consent of the customer, the supplier has performed work or supplied goods or services that is or are outside the scope of the agreed work and/or provision of goods or services, the customer shall pay for this work or provision of goods or services in accordance with the agreed rates or, if no rates have been agreed between the parties, in accordance with the supplier’s usual rates. The supplier is not obliged to honour such a request and may require that a separate contract be concluded in writing for the purpose.
18.2 Insofar as a fixed price has been agreed for the provision of services, the supplier shall on request inform the customer in writing about the financial consequences of the additional work or additional provision of goods or services as referred to in this article.
Art. 19 Transfer of rights and obligations 
19.1 The customer may not sell, transfer or pledge its rights and obligations under a contract to a third party.
19.2 The supplier is entitled to sell, transfer or pledge its claims to payment of amounts owed to a third party.
Art. 20 Applicable law and disputes 
20.1 Contracts between the supplier and customer are governed by Dutch law. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) does not apply.
20.2 Disputes that arise by reason of the contract concluded between the parties and/or by reason of any further contracts deriving from it shall be resolved by arbitration in accordance with the Arbitration Regulations of the Foundation for the Settlement of Automation Disputes (Stichting Geschillenoplossing Automatisering – SGOA), which has its registered office in The Hague, the Netherlands, the foregoing without prejudice to the right of each party to request preliminary relief in summary arbitral proceedings and without prejudice to the right of each party to take precautionary measures. Arbitration proceedings shall take place in The Hague.
20.3 If a dispute that arises by reason of the contract concluded between the parties or by reason of any further contracts deriving from it is within the jurisdiction of the cantonal court (in Dutch: kantongerecht), each party, in derogation from the provisions of Article 20.2, shall be entitled to bring the case before the legally competent court as a cantonal court case. The parties shall only be entitled to take the aforementioned action if arbitration proceedings concerning the dispute have not yet been instituted in accordance with the provisions of Article 20.2. If, with due observance of the provisions of Article 20.3, one or more of the parties have brought the case before the legally competent court in order for it to be heard and settled, the cantonal court judge of that court shall be competent to hear and settle the case.
20.4 Regarding a dispute that arises by reason of the contract concluded between the parties or by reason of any further contracts deriving from it, each party shall in all cases be entitled to institute ICT mediation proceedings in accordance with the ICT Mediation Regulations of the Foundation for the Settlement of Automation Disputes. The other party must then actively participate in ICT mediation proceedings that have been instituted. This legally enforceable obligation in any case includes attending at least one joint meeting of mediators and the parties to give this extrajudicial form of dispute resolution a chance of success. Each party shall be free to terminate the ICT mediation proceedings at any time after a joint first meeting of mediators and the parties. The provisions of this paragraph do not prevent a party from requesting preliminary relief in summary arbitral proceedings or from taking precautionary measures if the party deems doing so necessary.

Chapter 2. Provision of services The provisions of this ‘Provision of services’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions if the supplier provides services of whatever nature, whether or not set out in more detail in one of the other chapters of these general terms and conditions, to the customer. 
Art. 21 Performance 
21.1 The supplier shall perform its services with care to the best of its ability, if applicable in accordance with the agreements and procedures agreed in writing with the customer. All services by the supplier shall be performed on the basis of an obligation to use best endeavours unless and insofar as the supplier has expressly promised a result in the written contract and the result concerned has also been defined with sufficient determinability in the contract.
21.2 The supplier shall not be liable for loss or costs that are the result of the use or misuse of access or identification codes or certificates unless the misuse is the direct result of deliberate intent or recklessness on the part of the supplier’s management.
21.3 If the contract has been entered into with a view to performance by one specific person, the supplier shall always be entitled to replace this person with one or more persons who have the same and/or similar qualifications.
21.4 The supplier is not obliged to follow the customer’s instructions in the performance of its services, particularly not if these instructions change or add to the content and scope of the agreed services. If such instructions are followed, however, payment shall be made for the work concerned in accordance with the supplier’s usual rates.
Art. 22 Service Level Agreement 
22.1 Any agreements concerning a service level (Service Level Agreements) shall only be expressly agreed in writing. The customer shall always inform the supplier without delay about any circumstances that affect or that could affect the service level and its availability.
22.2 If agreements about a service level have been made, the availability of software, systems and related services shall always be measured such that unavailability due to preventive, corrective or adaptive maintenance or other forms of service announced by the supplier in advance and circumstances beyond the supplier’s control are not taken into account. The availability measured by the supplier shall count as conclusive evidence, subject to evidence to the contrary produced by the customer.
Art. 23 Backups 
23.1 If the services provided to the customer under the contract include making backups of the customer’s data, the supplier shall make a complete backup of the customer’s data in its possession in accordance with the periods agreed in writing or once a week if such periods have not been agreed. The supplier shall retain the backup for the duration of the agreed term or for the duration of the supplier’s usual term if agreements have not been made in this regard. The supplier shall retain the backup with due care.
23.2 The customer remains responsible for the fulfilment of all administrative and retention obligations that apply to it by law.

Chapter 3. Software as a Service (SaaS) The provisions of this ‘Software as a Service’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions and the provisions of the ‘Provision of services’ chapter if the supplier performs services under the name or in the field of Software as a Service (SaaS). For the application of these general terms and conditions, SaaS means a service by which the supplier makes software available to the customer remotely through the Internet or another data network, and maintains this availability remotely, without providing a physical carrier with the software concerned to the customer. 
Art. 24 Provision of SaaS 
24.1 The supplier shall only provide SaaS on the instructions of the customer. The customer may not allow third parties to make use of the services provided by the supplier in the field of SaaS.
24.2 If the supplier performs work relating to the data of the customer, its employees or users pursuant to a request or a competently issued order of a government agency or in connection with a legal obligation, all costs associated with this work shall be charged to the customer.
24.3 The supplier may change the content or scope of the SaaS delivery model. If such changes result in a change in the customer’s current procedures, the supplier shall inform the customer about the matter as soon as possible and the costs of this change shall be borne by the customer. The customer may in this case give notice of termination of the contract, which termination shall then take effect on the date on which the change takes effect, unless the change is related to changes in relevant legislation or other instructions issued by competent bodies, or the supplier bears the costs of this change.
24.4 The supplier may continue to provide SaaS using a new or modified version of the software. The supplier is not obliged to maintain, modify or add certain features or functionalities of the service or software specifically for the customer.
24.5 The supplier may temporarily put all or part of the SaaS out of operation for preventive, corrective or adaptive maintenance or other forms of service. The supplier shall not allow the period during which the service is out of operation to last longer than necessary and shall ensure if possible that this period occurs outside office hours.
24.6 The supplier is never obliged to provide a physical carrier to the customer that contains the software provided to and held by the customer in the context of the SaaS.
Art. 25 Guarantee 
25.1 The supplier does not guarantee that the software made available and held in the context of the SaaS is free of errors and functions without interruption. The supplier shall make efforts to fix the errors in the software referred to in Article 30.3 within a reasonable term if and insofar as the matter concerns software developed by the supplier itself and the customer has provided a detailed, written description of the defects concerned to the supplier. Where there are grounds for doing so, the supplier may postpone the fixing of defects until a new version of the software is put into operation. The supplier does not guarantee that defects in software that it has not developed itself shall be fixed. The supplier is entitled to install temporary solutions, program bypasses or problem-avoiding limitations in the software. If the software was developed on the instructions of the customer, the supplier may charge for the costs of fixing to the customer in accordance with the supplier’s usual rates.
25.2 Based on the information provided by the supplier concerning measures to prevent and limit the effects of malfunctions, defects in the SaaS, corruption or loss of data or other incidents, the customer shall identify and list the risks to its organisation and take additional measures if necessary. The supplier declares that it is prepared to provide assistance, at the customer’s request, to the extent reasonable and according to the financial and other conditions set by the supplier, with respect to further measures to be taken by the customer. The supplier is never obliged to recover data that has been corrupted or lost.
25.3 The supplier does not guarantee that the software made available and held in the context of the SaaS shall be adapted to changes in relevant legislation and regulations on time.
Art. 26 Protection of personal data 
26.1 Under legislation pertaining to the processing of personal data, such as the Personal Data Protection Act, the customer has obligations towards third parties, such as the obligation to provide information and allow the person concerned to inspect his or her personal data, and correct and delete the personal data of the person concerned. The customer is fully and solely responsible for the fulfilment of these obligations. The parties maintain that the supplier is the ‘processor’ within the meaning of the Personal Data Protection Act with respect to the processing of personal data.
26.2 To the extent that doing so is technically possible, the supplier shall provide support in the context of the obligations that the customer must fulfil as referred to in Article 26.1. The costs associated with this support are not included in the agreed prices and payments and shall be borne by the customer.
Art. 27 Commencement of the service; payment 
27.1 The SaaS provided by the supplier shall commence within a reasonable term following the conclusion of the contract. The customer shall promptly ensure that it has the facilities required to use the SaaS following the conclusion of the contract.
27.2 The customer shall owe the payment specified in the contract for the SaaS. In the absence of an agreed payment schedule, all amounts that relate to the SaaS provided by the supplier shall be payable each calendar month in advance.

Chapter 4. Software The provisions of this ‘Software’ chapter shall apply in addition to the general provisions if the supplier makes software available to the customer for use other than on the basis of SaaS. 
Art. 28 Right of use and restrictions on use 
28.1 The supplier shall make the agreed computer programs and agreed user documentation, hereinafter referred to as the ‘software’, available to the customer for use for the duration of the contract on the basis of a licence for use. The right to use the software is non-exclusive and may not be transferred, pledged or sublicensed.
28.2 The supplier’s obligation to make available and the customer’s right of use extend only to the software’s object code. The customer’s right of use does not extend to the software’s source code. The software’s source code and technical documentation prepared during the development of the software shall not be made available to the customer, not even if the customer is prepared to pay a financial amount for the source code and technical documentation.
28.3 The customer shall always strictly comply with the agreed restrictions on the use of the software, regardless of the nature or content of these restrictions.
28.4 If the parties have agreed that the software may only be used in combination with certain equipment, the customer shall in the event of any malfunction of this equipment be entitled to use the software on other equipment with the same qualifications during the time that the original equipment remains defective.
28.5 The supplier may require that the customer only start using the software after having received one or more codes needed for use from the supplier, the supplier’s supplier or the producer of the software. The supplier is always entitled to take technical measures to protect the software against unlawful use and/or against use in a manner or for purposes other than the manner or purposes agreed between the parties. The customer shall never remove or bypass technical measures intended to protect the software or have such technical measures removed or bypassed.
28.6 The customer may only use the software in and for its own company or organisation and only insofar as doing so is necessary for the intended use. The customer shall not use the software for third parties, for example in the context of Software as a Service (SaaS) or outsourcing.
28.7 The customer may never sell, rent out, dispose of or grant limited rights to, or make available to third parties the software and the carriers on which the software is or will be recorded, in any way whatsoever for whatever purpose or under whatever title. The customer may also not grant, whether or not remotely (online), a third party access to the software or place the software with a third party for hosting, not even if the third party concerned only uses the software for the customer.
28.8 If so requested, the customer shall cooperate without delay in an investigation into compliance with the agreed restrictions on use carried out by or for the supplier. Should the supplier so demand, the customer shall grant the supplier access to its buildings and systems. Insofar as such information does not concern the use of the software itself, the supplier shall treat all confidential business information that it obtains from the customer or at the customer’s business location in the context of an investigation as confidential.
28.9 The parties maintain that the contract concluded between the parties, insofar as the object of this contract is the making available of software for use, shall never be deemed to be a purchase contract.
28.10 The supplier is not obliged to maintain the software and/or provide support to users and/or administrators of the software. If, contrary to the foregoing, the supplier is asked to perform maintenance work and/or provide support with respect to the software, the supplier may require that the customer enter into a separate, written contract for the purpose.
Art. 29 Delivery and installation
29.1 At its discretion, the supplier shall deliver the software on the agreed type of data carrier or, if no agreements have been made in this regard, on a type of data carrier determined by the supplier, or shall make the software available to the customer online. At the supplier’s discretion, any agreed user documentation shall be made available in printed or digital form in a language determined by the supplier.
29.2 The supplier shall only install the software at the customer’s business location if this has been agreed between the parties. If no agreements have been made for the purpose, the customer shall itself install, organise, parameterise, tune and, if necessary, modify the equipment and operating environment used.
Art. 30 Acceptance
30.1 If the parties have not agreed an acceptance test, the customer shall accept the software in the state that it is in when delivered (‘as is, where is’), therefore with all visible and invisible errors and defects, without prejudice to the supplier’s obligations under the guarantee scheme as set out in Article 34. In the aforementioned case, the software shall be deemed to have been accepted by the customer upon delivery or, if installation by a supplier has been agreed in writing, upon completion of installation.
30.2 The provisions of paragraphs 30.3 up to and including 30.10 shall apply if an acceptance test has been agreed between the parties.
30.3 In these general terms and conditions, ‘error’ means substantial failure of the software to meet the functional or technical specifications of the software expressly made known by the supplier in writing and, if all or part of the software concerns customised software, to meet the functional or technical specifications expressly agreed in writing. An error only applies if it can be demonstrated by the customer and if it is reproducible. The customer must report errors without delay. Any obligation of the supplier is limited to errors within the meaning of these general terms and conditions. The supplier does not have any obligation whatsoever with respect to other defects in or on the software.
30.4 If an acceptance test has been agreed, the test period shall amount to 14 days following delivery or, if installation by the supplier has been agreed in writing, 14 days following the completion of installation. The customer may not use the software for production or operational purposes during the test period. The customer shall carry out the agreed acceptance test with qualified personnel and with sufficient scope and depth.
30.5 If an acceptance test has been agreed, the customer must check whether the software delivered meets the functional or technical specifications expressly made known by the supplier in writing and, if and to the extent that all or part of the software concerns customised software, meets the functional or technical specifications expressly agreed in writing.
30.6 The parties shall deem the software to have been accepted: a. if the parties have agreed an acceptance test: on the first day following the test period, or b. if the supplier receives a test report as referred to in Article 30.7 prior to the end of the test period: at the time at which the errors stated in this test report have been fixed, notwithstanding the presence of errors that, according to Article 30.8, do not prevent acceptance, or c. if the customer uses the software in any way for production or operational purposes: at the time at which this use occurs.
30.7 If it becomes apparent during performance of the agreed acceptance test that the software contains errors, the customer shall report the test results to the supplier in writing in a clear, detailed and comprehensible manner no later than on the last day of the test period. The supplier shall strive to the best of its ability to fix the errors referred to within a reasonable term. The supplier shall be entitled to install temporary solutions, program bypasses or problem-avoiding limitations in this regard.
30.8 The customer may not refuse to accept the software for reasons that are not related to the specifications expressly agreed in writing between the parties and, furthermore, may not refuse to accept the software because of the existence of minor errors, these being errors that do not reasonably prevent the operational or productive use of the software, the foregoing without prejudice to the supplier’s obligation to fix these minor errors in the context of the guarantee scheme referred to in Article 34. In addition, acceptance may not be refused because of aspects of the software that can only be assessed subjectively, such as aesthetic aspects of user interfaces.
30.9 If the software is delivered and tested in phases and/or parts, non-acceptance of a certain phase and/or part shall be without prejudice to the acceptance of a previous phase and/or a different part.
30.10 Acceptance of the software in one of the ways referred to in this article shall serve to discharge the supplier of its obligations regarding making the software available and delivering the software and, if installation of the software by the supplier has also been agreed, of its obligations regarding installation. Acceptance of the software shall be without prejudice to the customer’s rights based on Article 30.8 regarding minor defects and Article 34 regarding the guarantee.
Art. 31 Availability
31.1 The supplier shall make the software available within a reasonable term following the conclusion of the contract.
31.2 Following the end of the contract, the customer shall return all copies of the software in its possession to the supplier without delay. If it has been agreed that the customer must destroy the copies concerned at the end of the contract, the customer shall report the destruction of the copies to the supplier in writing without delay. At or following the end of the contract, the supplier shall not be obliged to provide assistance for the purpose of a data conversion desired by the customer.
Art. 32 Payment for the right of use
32.1 The customer must pay the amount owed for the right of use at the agreed times or, if a time has not been agreed: a. if the parties have not agreed that the supplier shall install the software: – when the software is delivered; – or, in the case of periodically owed payments for the right of use, when the software is delivered and subsequently at the start of each new right of use term; b. if the parties have agreed that the supplier shall install the software: – upon completion of installation; – or, in the case of periodically owed payments for the right of use, upon completion of installation and subsequently at the start of each new right of use term.
Art. 33 Changes in the software
33.1 Baring exceptions provided for by law, the customer may not change all or part of the software without the prior written permission of the supplier. The supplier is entitled to refuse or attach conditions to such permission. The customer shall bear the entire risk of all changes that it makes or changes made by third parties on its instructions, whether or not with the supplier’s permission.
Art. 34 Guarantee
34.1 The supplier shall strive to the best of its ability to fix errors within a reasonable term if these errors are reported in writing in a detailed manner to the supplier within a period of three months following delivery or, if an acceptance test was agreed, within three months following acceptance. The supplier does not guarantee that the software is suitable for actual use and/or the intended use. The supplier also does not guarantee that the software will operate without interruption and/or that all errors will always be fixed. Fixing work shall be carried out free of charge unless the software was developed on the instructions of the customer other than for a fixed price, in which case the supplier shall charge for the costs of fixing in accordance with its usual rates.
34.2 The supplier may charge for the costs of fixing in accordance with its usual rates if such work is required as a result of user errors or improper use on the part of the customer, or as a result of causes that cannot be attributed to the supplier. The obligation to fix errors shall cease to apply if the customer makes changes in the software or has such changes made without the supplier’s written permission.
34.3 The fixing of errors shall take place at a location and in a manner determined by the supplier. The supplier is entitled to install temporary solutions, program bypasses or problem-avoiding limitations in the software.
34.4 The supplier is never obliged to recover data that has been corrupted or lost.
34.5 The supplier does not have any obligation whatsoever, of whatever nature or content, with respect to errors reported after the end of the guarantee period referred to in Article 34.1.
Art. 35 Software of suppliers 
35.1 If and insofar as the supplier makes third-party software available to the customer, the licence terms of the third parties concerned shall apply in the relationship between the supplier and the customer with respect to the software instead of the provisions of these general terms and conditions that differ from those licence terms, provided that the applicability of the licence terms of the third party concerned was reported to the customer by the supplier in writing and, in addition, a copy of the applicable licence terms was made available to the customer prior to the conclusion of the contract. In derogation from the provisions of the preceding sentence, the customer shall not be entitled to invoke failure on the part of the supplier to fulfil the aforementioned obligation to provide information if the customer is a party as referred to in Section 235, subsection 1 or subsection 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code.
35.2 If and insofar as, for whatever reason, the terms of third parties referred to above are deemed not to apply or are declared inapplicable in the relationship between the customer and the supplier, the provisions of these general terms and conditions shall apply in full.

Chapter 5. Development of software and websites The provisions of this ‘Development of software and websites’ chapter shall apply in addition to the general provisions and the provisions of the Provision of services’ chapter if the supplier designs and/or develops software and/or a website for the customer and possibly installs the software and/or website.
Art. 36 Specifications and development of software/a website
36.1 If specifications or a design of the software or website to be developed have not already been provided prior to the conclusion of the contract or are not provided when the contract is concluded, the parties shall in consultation specify, in writing, the software or website to be developed and the manner in which the development is to be carried out.
36.2 The supplier shall develop the software and/or website with due care in accordance with the expressly agreed specifications or design and, if applicable, having regard to the project organisation, methods, techniques and/or procedures agreed in writing with the customer. The supplier may require that the customer agree to the specifications or design in writing prior to commencement of the development work.
36.3 If the parties use a development method based on iterative design and/or development of the software or parts of the software or website or parts of the website (Scrum, for example), the parties shall accept that, at the start, the work shall not be performed on the basis of complete or fully detailed specifications, and also that specifications, which may or may not have been agreed on commencement of the work, may be changed, in consultation and with due observance of the project approach that forms part of the development method concerned, during the performance of the contract. During the performance of the contract, the parties shall make decisions in consultation regarding the specifications that shall apply in the subsequent phase of the project (a time box, for example) and/or in the subsequent, constituent development process. The customer accepts the risk that the software and/or the website may not necessarily meet all specifications. The customer shall ensure that relevant end users permanently and actively contribute and cooperate with respect to, among other things, testing and (further) decision-making, and that the contributions and cooperation of these end users is supported by the customer’s organisation. The customer guarantees that the employees whom it deploys and who are appointed to key positions shall have the decision-making powers required for these positions. The customer guarantees expeditiousness with respect to the progress-related decisions that it must make during the performance of the contract. If the customer fails to make clear progress-related decisions in a timely manner in accordance with the project approach that forms part of the development method concerned, the supplier shall be entitled, though not obliged, to make the decisions that it deems to be appropriate.
36.4 The provisions of Article 30.1, Articles 30.4 up to and including 30.8 and Article 34.1 shall not apply if the parties use a development method as referred to in Article 36.3. The customer shall accept the software and/or website in the state that it is in at the end of the last development phase (‘as is, where is’). The supplier shall not be obliged to fix errors after the last development phase unless otherwise agreed in writing.
36.5 In the absence of specific agreements on the matter, the supplier shall commence the design and/or development work within a term that it deems reasonable following the conclusion of the contract.
36.6 If so requested, the customer shall make it possible for the supplier to perform work outside the usual working days and working hours at the office or location of the customer.
36.7 The supplier’s performance obligations with respect to the development of a website do not include making a content management system available.
36.8 The supplier’s performance obligations do not include maintaining the software and/or the website, and/or providing support to users and/or administrators of the software and/or the website. If, contrary to the foregoing, the supplier must also perform maintenance work and/or provide support, the supplier may require that the customer enter into a separate, written contract for the purpose. The supplier shall charge for this work in accordance with the supplier’s usual rates.
Art. 37 Delivery, installation and acceptance
37.1 The provisions of Article 29 concerning delivery and installation apply mutatis mutandis.
37.2 Unless, pursuant to the contract, the supplier must host the software and/or website on its own computer system for the customer, the supplier shall deliver the website to the customer on a data carrier and in a form determined by the supplier, or shall make the software and/or website available to the customer online.
37.3 The provisions of Article 30 of these general terms and conditions concerning acceptance apply mutatis mutandis.
Art. 38 Right of use
38.1 The supplier shall make the software and/or website developed on the instructions of the customer and any associated user documentation available to the customer for use.
38.2 The source code of the software and the technical documentation prepared during development of the software shall only be made available to the customer if this has been agreed in writing, in which case the customer shall be entitled to make changes to the software.
38.3 The supplier is not obliged to make available the support software and program or data libraries required for the use and/or maintenance of the software.
38.4 The provisions of Article 28 concerning right of use and restrictions on use apply mutatis mutandis.
38.5 No restrictions on use of the software and/or website shall apply to the customer, contrary to the stipulation of Article 38.4, only if the content of the written contract expressly shows that all design and development costs shall fully and exclusively be borne by the customer.
Art. 39 Payment
39.1 In the absence of an agreed payment schedule, all amounts that relate to the design and development of software and/or websites shall be payable each calendar month in arrears.
39.2 The price for the development work includes the payment for the right to use the software or website during the term of the contract.
39.3 The payment for the development of the software does not include a payment for support software and program and data libraries, and any installation services and any modification and/or maintenance of the software required by the customer. The payment also does not include the provision of support to users of the software.
Art. 40 Guarantee
40.1 The provisions of Article 34 concerning the guarantee apply mutatis mutandis.
40.2 The supplier does not guarantee that the website that it has developed functions well with all (new versions of) web browser types and possibly other software. The supplier also does not guarantee that the website functions well with all types of equipment.

Chapter 6. Software maintenance and support The provisions of this ‘Software maintenance and support’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions and the provisions of the ‘Provision of services’ chapter if the supplier performs services in the field of software maintenance and support in the use of software.
Art. 41 Maintenance services
41.1 If agreed, the supplier shall perform maintenance work with respect to the software specified in the contract. The maintenance obligation includes fixing errors in the software within the meaning of Article 30.3 and, exclusively if agreed in writing, making new versions of the software available in accordance with Article 42.
41.2 The customer must report errors discovered in the software in detail. Following receipt of the report, the supplier shall strive to the best of its ability to fix errors and/or implement improvements in later, new versions of the software in accordance with its usual procedures. Depending on the urgency and the supplier’s version and release policy, the results shall be made available to the customer in a manner and within a term determined by the supplier. The supplier is entitled to install temporary solutions, program bypasses or problem-avoiding limitations in the software. The customer shall itself install, organise, parameterise and tune the corrected software or the new version of the software made available, and, if necessary, modify the equipment and operating environment used.
41.3 The provisions of paragraphs 34.3 and 34.4 apply mutatis mutandis.
41.4 If the supplier performs maintenance work online, the customer shall promptly ensure that a proper infrastructure and network facilities are in place.
41.5 The customer shall extend the cooperation required by the supplier in the context of maintenance, including temporarily ceasing use of the software and making a backup of all data.
41.6 If the maintenance work relates to software that was not supplied to the customer by the supplier, the customer, if the supplier believes this is necessary or desirable for the maintenance work, shall make the source code and the technical (development) documentation of the software, including data models, designs, change logs and the like, available. The customer guarantees that it is entitled to make the aforementioned items available. The customer grants the supplier the right to use and change the software, including the source code and technical (development) documentation, in the context of performing the agreed maintenance work.
41.7 The maintenance work performed by the supplier does not affect the customer’s own responsibility for managing the software, including checking the settings and the way in which the results arising from operating the software are used. The customer shall itself install, organise, parameterise and tune the software and support software required and, if necessary, modify the equipment, other software and support software and operating environment used in this regard, and effect the interoperability that it desires.
Art. 42 New versions of software
42.1 Maintenance shall include making new versions of the software available only if and insofar as this has been agreed in writing. If maintenance includes making new versions of the software available, they shall be made available at the supplier’s discretion.
42.2 Three months after an improved version has been made available, the supplier shall no longer be obliged to fix errors in the previous version and to provide support and/or perform maintenance work with respect to a previous version.
42.3 The supplier may require that the customer enter into a further written contract with the supplier for a version with new functionality and that a further payment be made for this this version. The supplier may incorporate functionality from a previous version of the software in unaltered form, but does not guarantee that each new version includes the same functionality as the previous version. The supplier is not obliged to maintain, modify or add certain features or functionalities of the software specifically for the customer.
42.4 The supplier may require that the customer modify its system (equipment, software and the like) if doing so is necessary for the proper functioning of a new version of the software.
Art. 43 Support services
43.1 If the services provided by the supplier under the contract include the provision of support to users and/or administrators of the software, the supplier shall provide, by telephone or email, advice on the use and functioning of the software specified in the contract. The supplier may set conditions with respect to the qualifications and the number of persons eligible for support. The supplier shall handle properly substantiated requests for support within a reasonable term in accordance with its usual procedures. The supplier does not guarantee the accuracy, completeness or timeliness of replies or the support offered. Support services shall be performed on working days during the supplier’s usual business hours.
43.2 If the services provided by the supplier under the contract include the provision of standby services, the supplier shall ensure that one or more staff members are available on the days and during the times specified in the contract. The customer shall in this case be entitled in the event of urgency to call in the support of staff members on standby if there is a serious malfunction in the operation of the software. The supplier does not guarantee that all malfunctions will be repaired speedily.
43.3 The maintenance and other agreed services as referred to in this chapter shall be performed as from the date on which the contract is concluded, unless the parties have agreed otherwise in writing.
Art. 44 Payment
44.1 In the absence of an expressly agreed payment schedule, all amounts that relate to the maintenance of the software and the other services as referred to in this chapter and laid down in the contract shall be payable each calendar month in advance.
44.2 Amounts relating to the maintenance of the software and the other services as referred to in this chapter and laid down in the contract shall be payable from the moment of commencement of the contract. The payment for maintenance and other services shall be due regardless of whether or not the customer is using the software or exercising the option of maintenance or support.

Chapter 7. Advice and consultancy The provisions of this ‘Advice and consultancy’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions and the provisions of the ‘Provision of services’ chapter if the supplier provides services in the field of advice and consultancy.
Art. 45 Performance of advisory and consultancy services
45.1 The completion time of an assignment in the field of advice and consultancy depends on various factors and circumstances, such as the quality of the data and information provided by the customer and the cooperation of the customer and relevant third parties. Unless otherwise agreed in writing, therefore, the supplier shall not commit to an assignment completion time in advance.
45.2 The supplier’s services shall only be performed on the supplier’s usual working days and during the supplier’s usual business hours.
45.3 The use that the customer makes of advice and/or a consultancy report issued by the supplier shall always be at the customer’s risk. The onus to prove that the advisory and consultancy services or the way in which they are performed are not in conformance with that which has been agreed in writing or may be expected from a competent supplier acting reasonably is entirely on the customer, without prejudice to the supplier’s right to furnish evidence to the contrary through all means.
45.4 Without the supplier’s prior written permission, the customer may not disclose the supplier’s way of working, methods and techniques and/or the content of the supplier’s advice or reports to third parties. The customer may not provide the supplier’s advice or reports to a third party or otherwise make the supplier’s advice or reports public.
Art. 46 Reporting 
46.1 The supplier shall periodically inform the customer, in the manner agreed in writing, about the performance of the work. The customer shall inform the supplier in advance and in writing about circumstances of importance or circumstances that could be of importance to the supplier, such as the manner of reporting, the issues to be addressed, the customer’s prioritisation, the availability of resources and personnel of the customer, and special facts or circumstances or facts or circumstances of which the supplier is possibly unaware. The customer shall ensure that the information provided by the supplier is further disseminated and noted within the customer’s organisation and that it is assessed partly on the basis of this inspection, and shall inform the supplier about this inspection and assessment.
Art. 47 Payment
47.1 In the absence of an expressly agreed payment schedule, all amounts that relate to the services provided by the supplier as referred to in this chapter shall be payable each calendar month in arrears.

Chapter 8. Secondment services The provisions of this ‘Secondment services’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions and the provisions of the ‘Provision of services’ chapter if the supplier makes one or more of its employees available to work under the management and supervision of the customer.
Art. 48 Secondment services
48.1 The supplier shall make the employee specified in the contract available to perform work under the management and supervision of the customer. The results of the work are at the customer’s risk. Unless otherwise agreed in writing, the employee shall be made available to the customer for 40 hours a week during the supplier’s usual working days.
48.2 The customer may only deploy the employee made available to perform work other than the agreed work if the supplier has agreed to the performance of that other work in advance and in writing
48.3 The customer may only second the employee made available to a third party for the purpose of performing work under the management and supervision of that third party if this has expressly been agreed in writing.
48.4 The supplier shall endeavour to ensure that the employee made available remains available to perform work for the duration of the contract during the agreed days, except in the event of illness or if the employee leaves the supplier’s employment. Also if the contract has been entered into with a view to performance by one particular person, the supplier shall always be entitled to replace this person with one or more persons who have the same qualifications.
48.5 The customer shall be entitled to request that the employee made available be replaced (i) if the employee made available demonstrably fails to meet the expressly agreed quality requirements and the customer makes this known to the supplier, with substantiation, within three working days following commencement of the work, or (ii) in the event of prolonged illness on the part of the employee made available or if the employee leaves the supplier’s employment. The supplier shall handle such a request without delay as a matter of priority. The supplier does not guarantee that replacement is always possible. If replacement is not possible or is not possible promptly, the customer’s rights with respect to further performance of the contract shall cease to have effect, as shall all claims of the customer due to non-performance of the contract. The customer’s payment obligations with respect to the work performed shall continue to apply fully.
Art. 49 Term of the secondment contract
49.1 In derogation from the provisions of Article 4 of these general terms and conditions, if nothing has been agreed between the parties regarding the term of secondment, the secondment contract shall be an open-ended one, in which case a notice period of one calendar month following any initial term shall apply for each party. Notice of termination must be given in writing.
Art. 50 Length of the working week, working hours and working conditions
50.1 The working hours, rest periods and length of the working week of the employee made available shall be the same as the customer’s usual working hours, rest periods and length of the working week. The customer guarantees that the working hours, rest periods and length of the working week are in compliance with relevant legislation and regulations.
50.2 The customer shall inform the supplier about an intended temporary or permanent closure of its company or organisation.
50.3 The customer is obliged towards the supplier and the employee made available to comply with relevant legislation and regulations pertaining to workplace safety and working conditions.
Art. 51 Overtime pay and travel time
51.1 If, on the instructions or at the request of the customer, the employee made available works more hours per day than the agreed or usual number of working hours or works on days other than the supplier’s usual working days, the customer shall owe the agreed overtime rate for these hours or, in the absence of an agreed overtime rate, the supplier’s usual overtime rate. If so requested, the supplier shall inform the customer about the current overtime rates.
51.2 Costs and travel time shall be charged to the customer in accordance with the supplier’s usual rules and standards. If so requested, the supplier shall inform the customer about the usual rules and standards in place for the purpose.
Art. 52 Recipients’ liability and other liability
52.1 The supplier shall ensure that amounts payable in relation to the employee made available under the contract with the customer in terms of payroll tax, social insurance contributions and turnover tax are paid on time and in full. The supplier indemnifies the customer against any and all claims of the tax authorities or agencies tasked with implementing social insurance legislation pursuant to the contract with the customer, subject to the condition that the customer immediately informs the supplier in writing about the existence and content of the claim and leaves the settlement of the claim, including any arrangements made in this regard, entirely to the supplier. The customer shall provide the powers of attorney and information required to the supplier and assist the supplier to defend itself, if necessary in the name of the customer, against such claims.
52.2 The supplier does not accept any liability for the quality of the results produced by work performed under the management and supervision of the customer.

Chapter 9. Education and training The provisions of this ‘Education and training’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions and the provisions of the ‘Provision of services’ chapter if the supplier provides services, under whatever name and in any manner whatsoever (for example in electronic form), in the field of education, training, workshops, seminars and the like (hereinafter referred to as ‘training course’ ).
Art. 53 Registration and cancellation
53.1 A course must be registered for in writing. Registration is binding following its confirmation by the supplier.
53.2 The customer is responsible for the choice and suitability of the training course for the participants. A lack of prior knowledge on the part of a participant does not affect the customer’s obligations under the contract. The customer may replace a training course participant with another participant with the supplier’s prior written permission.
53.3 If, in the opinion of the supplier, the number of registrations is a reason for doing so, the supplier shall be entitled to cancel the training course, to combine it with one or more training courses or provide it at a later date. The supplier reserves the right to change the location of the training course. The supplier is entitled to change the training course in organisational terms and in terms of content.
53.4 The consequences of cancellation of participation in a training course by the customer or participants are governed by the supplier’s usual rules. A cancellation must always be effected in writing prior to the training course or the part of the training course concerned. Cancellation or non-attendance does not affect the customer’s obligations under the contract.
Art. 54 Provision of the training course
54.1 The customer accepts that the supplier determines the content and depth of the training course.
54.2 The customer shall inform the participants about the obligations under the contract and the rules of conduct and other rules prescribed by the supplier for participation in the training course, and shall ensure compliance with these obligations and rules.
54.3 If the supplier uses its own equipment or software to provide the training course, it does not guarantee that this equipment or software is free of errors and will function without interruption. If the supplier provides the training course at the customer’s location, the customer shall ensure the availability of properly operating equipment and software.
54.4 Administering an examination or test does not form part of the contract.
54.5 The customer shall owe a separate payment for the documentation, training materials or training resources made available or produced for the training course. The preceding stipulation also applies to any certificates of training or copies of such certificates.
54.6 If the training course is provided on the basis of e-learning, the provisions of the ‘Software as a Service (SaaS)’ chapter shall apply mutatis mutandis to the greatest extent possible.
Art. 55 Price and payment
55.1 The supplier may require that the customer pay the amounts owed prior to the start of the training course. The suppler may exclude participants from the training course if the customer fails to ensure payment on time, without prejudice to the other rights of the supplier.
55.2 Unless the supplier has expressly indicated that the training course is exempt from VAT within the meaning of Section 11 of the Turnover Tax Act 1968, the customer shall also owe VAT on the payment. The supplier shall be entitled to adjust its prices following the conclusion of the contract in the event of a change in the VAT regime for training courses established under or pursuant to the law.

Chapter 10. Hosting The provisions of this ‘Hosting’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions and the provisions of the ‘Provision of services’ chapter if the supplier provides services, under whatever name, in the field of hosting and related services.
Art. 56 Hosting services
56.1 The supplier shall perform the hosting services agreed with the customer.
56.2 If the contract’s object is to make disk space of equipment available, the customer shall not exceed the agreed disk space unless the contract expressly provides for the consequences of doing so. The contract shall include making disk space available on a server specifically reserved for the customer only if this has been expressly agreed in writing. All use of disk space, data traffic and other loading of systems and infrastructure shall be limited to the maximums agreed between the parties. The data traffic that is not used by the customer in a given period may not be transferred to a subsequent period. If the agreed maximums are exceeded, the supplier shall charge an additional amount in accordance with the usual rates.
56.3 The customer is responsible for the management, including checking the settings, and use of the hosting service, and the way in which the results of the service are used. In the absence of specific agreements on the matter, the customer shall itself install, organise, parameterise and tune the software and support software required and, if necessary, modify the equipment, other software and support software and operating environment used in this regard, and effect the interoperability that it desires. The supplier is not obliged to perform data conversion.
56.4 The contract’s objects shall include the provision or making available of backup, contingency and recovery services only if this has been expressly agreed in writing.
56.5 The supplier may temporarily put all or part of the hosting service out of operation for preventive, corrective or adaptive maintenance. The supplier shall not allow the period during which the service is out of operation to last longer than necessary and shall ensure if possible that this period occurs outside office hours, and, according to circumstances, have this period commence following consultation with the customer.
56.6 If, pursuant to the contract, the supplier performs services for the customer with respect to a domain name, such as the application, extension or sale or transfer to a third party, the customer must observe the rules and working method of the body or bodies concerned. If so requested, the supplier shall provide a written copy of the aforementioned rules to the customer. The supplier expressly does not accept any responsibility for the accuracy and timeliness of the provision of services or achievement of the results intended by the customer. The customer must pay all costs associated with the application and/or registration in accordance with the agreed rates or, in the absence of agreed rates, the supplier’s usual rates. The supplier does not guarantee that a domain name desired by the customer will be granted to the customer.
Art. 57 Notice and Take Down
57.1 The customer shall at all times act with due care and lawfully towards third parties, particularly by respecting the intellectual property rights and other rights of third parties and the privacy of third parties, by refraining from disseminating information in a manner that is contrary to the law, from granting unauthorised access to systems and from spreading viruses or other harmful programs or data, and by refraining from committing criminal acts and violating any other legal obligation.
57.2 To prevent liability towards third parties or limit the consequences thereof, the supplier is always entitled to take measures with respect to an act or omission of or at the risk of the customer. Should the supplier so demand in writing, the customer shall delete data and/or information from the supplier’s systems without delay. If the customer fails to do so, the supplier shall be entitled at its own discretion to delete the data and/or information itself or make it impossible to access the data and/or information. In addition, in the event of a breach or an imminent breach of the provisions of paragraph 57.1, the supplier shall be entitled to deny the customer access to the supplier’s systems with immediate effect and without prior notice. The foregoing shall be without prejudice to any other measures or the exercise of other legal and contractual rights by the supplier against the customer. The supplier shall in this case also be entitled to terminate the contract with immediate effect without being liable towards the customer for doing so.
57.3 The supplier cannot be expected to form an opinion on the merits of the claims of third parties or the customer’s defence, or be involved in any way whatsoever in a dispute between a third party and the customer. The customer shall deal with the third party concerned regarding the matter and inform the supplier in writing. The information provided in this context must be properly substantiated by supporting documents.

Chapter 11. Purchase of equipment The provisions of this ‘Purchase of equipment’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions if the supplier sells equipment, of whatever nature, and/or other items (corporeal objects) to the customer.
Art. 58 Purchase and sale
58.1 The supplier shall sell the equipment and/or other items according to the nature and number agreed in writing and the customer shall purchase this equipment and/or these other items from the supplier.58.2 The supplier does not guarantee that the equipment and/or items will on delivery be suitable for the customer’s actual and/or intended use unless the intended purposes have been clearly specified in the written contract without reservation.
58.3 The supplier’s obligation to sell does not include assembly and installation materials, software, consumer items, batteries, stamps, ink and ink cartridges, toner items, cables and accessories.
58.4 The supplier does not guarantee that the assembly, installation and operating instructions that come with the equipment and/or items are free of errors and that the equipment and/or items have the characteristics stated in these instructions.
Art. 59 Delivery
59.1 The equipment and/or items sold by the supplier to the customer shall be delivered to the customer ex warehouse. The supplier shall deliver the items sold to the customer to a location designated by the customer, or have such items delivered to the designated location, only if doing so has been agreed in writing. The supplier shall in this case inform the customer, if possible in good time prior to the delivery, about the time at which the supplier or transporter engaged by the supplier intends to deliver the equipment and/or items.
59.2 The purchase price of the equipment and/or items does not include the costs of transport, insurance, hauling and hoisting, the hiring of temporary facilities and the like. If applicable, these costs shall be charged to the customer.
59.3 If the customer asks the supplier to remove old materials (such as networks, cabinets, cable ducts, packaging materials and equipment) or if the supplier is legally obliged to do so, the supplier may accept this request by means of a written assignment at its usual rates. If and insofar as the supplier is prohibited by law from requiring payment (for example in the context of the old-for-new scheme), the supplier shall not, as appropriate, require payment from the customer.
59.4 If the parties have concluded an agreement in writing for the purpose, the supplier shall install, configure and connect the equipment and/or items or shall have the equipment and/or items installed, configured and connected. Any obligation of the supplier to install and/or configure equipment does not include performing data conversion and installing software. The supplier is not responsible for obtaining any licences required.
59.5 The supplier is always entitled to perform the contract on the basis of partial deliveries.
Art. 60 Test assembly
60.1 The supplier shall only be obliged to place a test assembly with respect to the equipment in which the customer is interested if doing so has been agreed in writing. The supplier may attach financial and other conditions to a test assembly. A test assembly involves temporarily making the standard version of equipment available on approval, excluding accessories, in a space made available by the customer, prior to the customer’s final decision regarding whether or not to purchase the equipment concerned. The customer is liable for the use, damage to and theft or loss of the equipment that forms part of a test assembly.
Art. 61 Area requirements
61.1 The customer shall ensure an area that meets the requirements specified by the supplier for the equipment and/or items, among other things in terms of temperature, humidity and technical area requirements.
61.2 The customer shall ensure that work that must be performed by third parties, such as structural work, is performed adequately and on time.
Art. 62 Guarantee
62.1 The supplier shall strive to the best of its ability to repair manufacturing faults in the equipment and/or other items sold, as well as in parts supplied by the supplier within the scope of the guarantee, within a reasonable term and free of charge if these errors are reported in detail to the supplier within a period of three months following delivery. If, in the supplier’s reasonable opinion, repair is not possible or would take too long, or if repair would entail disproportionately high costs, the supplier shall be entitled to replace the equipment and/or items free of charge with other, similar, though not necessarily identical, equipment and/or items. The guarantee does not include data conversion that is necessary as a result of repair or replacement. All replaced parts shall be the property of the supplier. The guarantee obligation shall cease to apply if errors in the equipment, items or parts are entirely or partly the result of incorrect, careless or incompetent use or of external causes like fire or water damage, or if the customer makes changes, or has changes made, in the equipment or parts supplied by the supplier within the scope of the guarantee without the supplier’s permission. The supplier shall not withhold such permission on unreasonable grounds.
62.2 Any claims or further claims of non-conformity of the equipment and/or items delivered other than those provided for in paragraph 62.1 on which the customer may seek to rely are excluded.
62.3 The supplier shall charge for the costs of work and repair performed outside the scope of this guarantee in accordance with the supplier’s usual rates.
62.4 The supplier shall not have any obligation whatsoever under the purchase contract with respect to errors and/or other defects reported after the end of the guarantee period referred to in paragraph 62.1.
Art. 63 Equipment from other suppliers
63.1 If and insofar as the supplier sells third-party equipment, the conditions of sale of that third party shall apply in the relationship between the supplier and the customer with respect to the equipment instead of the provisions of these general terms and conditions that differ from those conditions of sale, provided that the applicability of the conditions of sale of the third party concerned was reported to the customer by the supplier in writing and, in addition, a copy of the conditions of sale was made available to the customer prior to or upon the conclusion of the contract or upon conclusion of the contract. In derogation from the provisions of the preceding sentence, the customer shall not be entitled to invoke failure on the part of the supplier to fulfil the aforementioned obligation to provide information if the customer is a party as referred to in Section 235, subsection 1 or subsection 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code.
63.2 If and insofar as, for whatever reason, the conditions of third parties referred to are deemed not to apply or are declared inapplicable in the relationship between the customer and the supplier, the provisions of these general terms and conditions shall apply in full.

Chapter 12. Rent of equipment The provisions of this ‘Renting equipment’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions if the supplier rents out equipment, of whatever nature, to the customer.
Art. 64 Renting out and rent
64.1 The supplier shall rent out the equipment and associated user documentation specified in the rental agreement to the customer.
64.2 This renting out does not include making software available on separate data carriers. It also does not include making the consumer items required to use the equipment, such as batteries, ink and ink cartridges, toner items, cables and accessories, available.
64.3 The rent shall commence on the date on which the equipment is made available to the customer.
Art. 65 Prior inspection
65.1 By way of prior inspection, the supplier may draw up a description of the state of the equipment, including in terms of defects observed, in the presence of the customer prior to or when making the equipment available. The supplier may require that the customer sign the report drawn up containing this description to indicate the customer’s agreement prior to making the equipment available to the customer for use. The defects in the equipment stated in the aforementioned record shall be at the expense of the supplier. If defects are observed, the parties shall agree on whether, and, if so, the manner and term in which, the defects stated in the record are to be repaired.
65.2 If the customer does not properly cooperate in the prior inspection referred to in Article 65.1, the supplier shall have the right to carry out this prior inspection outside the presence of the customer and draw up the report itself. This report shall be binding for the customer.
65.3 If a prior inspection is not carried out, the customer shall be deemed to have received the equipment in a good and undamaged state.
Art. 66 Use of the equipment
66.1 The customer shall only use the equipment in accordance with the equipment’s designated use under the agreement and at the locations specified in the agreement in and for its own organisation or company. Use of the equipment by or for third parties is prohibited. The right to use the equipment is non-transferable. The customer may not rent the equipment out to a third party or otherwise make it possible for a third party to use or make joint use of the equipment.
66.2 The customer shall itself install, assemble and make the equipment ready for use.
66.3 The customer may not use the equipment or any part thereof as security in any way whatsoever or dispose of the equipment or any part thereof in another way.
66.4 The customer shall use the equipment carefully and maintain it with due care. The customer shall take adequate measures to prevent damage. In the event of damage to the equipment, the customer shall inform the supplier without delay. The customer is liable towards the supplier for damage to the equipment. The customer shall in all cases be liable towards the supplier in the event of theft, loss or misappropriation of the equipment during the term of the rent.
66.5 The customer shall not entirely or partly change the equipment or add something to the equipment. If any changes or additions have nevertheless been made, the customer shall undo or remove these changes or additions no later than at the end of the rental agreement.
66.6 Defects in the changes or additions made to the equipment by or no the instructions of the customer and all defects in the equipment arising from those additions or defects shall not be defects within the meaning of Section 204 of Book 7 of the Dutch Civil Code. The customer shall not have any claim against the supplier with respect to these defects. The supplier is not obliged to perform repair or maintenance work with respect to these defects.
66.7 The customer is not entitled to any compensation in connection with changes or additions made by the customer to the rented equipment that are not, for any reason whatsoever, undone or removed at or following the end of the contract.
66.8 The customer shall immediately inform the supplier in writing of any attachment of the equipment. This communication must state the identity of the attaching party and the reason for the attachment. The customer shall immediately submit the rental agreement to the bailiff levying the attachment for inspection.
Art. 67 Maintenance of the rented equipment
67.1 The customer shall not maintain the rented equipment itself or have the equipment maintained by a third party.
67.2 The customer shall immediately make defects that it observes in the rented equipment known in writing. The supplier shall strive to the best of its ability to repair defects in the equipment that are at its expense within a reasonable term by means of corrective maintenance. The supplier is also entitled, though not obliged, to perform preventive maintenance on the equipment. If so requested, the customer shall give the supplier the opportunity to perform corrective and/or preventive maintenance. The parties shall in consultation determine, in advance, the dates on which and the times at which maintenance is to take place. The customer is not entitled to replacement equipment during maintenance periods.
67.3 The obligation to repair defects excludes: – repairing defects that the customer accepted when entering into the rental agreement; – repairing defects that are the result of external causes; – repairing defects that can be attributed to the customer, its staff members and/or third parties engaged by the customer; – repairing defects that are the result of careless, incorrect or incompetent use or use that is contrary to the documentation; – repairing defects that are the result of using the equipment in a manner that is contrary to its designated use; – repairing defects that are the result of unauthorised changes or additions made to the equipment.
67.4 If the supplier repairs the defects referred to in the preceding paragraph or has such defects repaired, the customer shall owe the costs associated with the repair work in accordance with the supplier’s usual rates.
67.5 The supplier is always entitled to decide against repairing the defects and replace the equipment with other, similar, though not necessarily identical, equipment.
67.6 The supplier is never obliged to recover or reconstruct data that has been lost.
Art. 68 Final inspection and return
68.1 The customer shall return the equipment to the supplier in its original state at the end of the rental agreement. The customer shall bear the costs of transport associated with the return.
68.2 Prior to or no later than on the last working day of the rental period, the customer shall cooperate in a joint final inspection of the state of the equipment. The findings of this final inspection shall be set out in a report jointly drawn up by the parties. This report must be signed by both parties. If the customer does not cooperate in the final inspection, the supplier shall have the right to carry out this inspection outside the presence of the customer and draw up the report itself. This report shall be binding for the customer.
68.3 The supplier shall be entitled to have the defects that are stated in the final inspection report and that are reasonably at the customer’s risk and expense repaired at the customer’s expense. The customer is liable for loss suffered by the supplier due to temporary unusability of the equipment or the impossibility of renting out the equipment.
68.4 If the customer has not undone a change or removed an addition that it made to the equipment at the end of the rent period, the customer shall be deemed to have relinquished any and all rights to those changes and/or additions.

Chapter 13. Maintenance of equipment The provisions of this ‘Maintenance of equipment’ chapter shall apply in addition to the general provisions of these general terms and conditions and the provisions of the ‘Provision of services’ chapter if the supplier maintains equipment of whatever nature for the customer.
Art. 69 Maintenance services
69.1 The supplier shall perform maintenance with respect to the equipment specified in the maintenance agreement provided that the equipment is set up in the Netherlands.
69.2 The customer is not entitled to temporary replacement equipment during the time that the supplier is in possession of the equipment designated to undergo maintenance.
69.3 The content and scope of the maintenance services to be performed and any applicable service levels shall be laid down in a written maintenance agreement. In the absence of a written maintenance agreement, the supplier shall be obliged to strive to the best of its ability to repair malfunctions that have been properly reported to it by the customer within a reasonable term. In these general terms and conditions, ‘malfunction’ means non-compliance of the equipment with the equipment specifications expressly made known by the supplier in writing or a failure of the equipment to meet specifications without interruption. A malfunction only applies if it can be demonstrated by the customer and is, in addition, reproducible. The supplier is also entitled, though not obliged, to perform preventive maintenance.
69.4 The customer shall inform the supplier of a malfunction in the equipment immediately after it has occurred by means of a detailed description.
69.5 The customer shall extend the cooperation required by the supplier in the context of maintenance, including temporarily ceasing use of the equipment. The customer must grant the supplier’s personnel or third parties designated by the supplier access to the place at which the equipment is located, extend the cooperation required and make the equipment available to the supplier for the purpose of maintenance.
69.6 The customer shall ensure that a complete and properly functioning reserve copy of all software and data recorded in or on the equipment has been made prior to making the equipment available to the supplier for maintenance.
69.7 At the supplier’s request, an employee of the customer who is knowledgeable about the matter at hand shall be present for consultation during the performance of maintenance work.
69.8 The customer is authorised to connect equipment and systems not supplied by the supplier to the equipment and install software on the equipment.
69.9 If, in the opinion of the supplier, it is necessary for the purpose of maintaining the equipment to test the equipment’s connections with other equipment or software, the customer shall make the other equipment and software concerned, as well as the test procedures and data carriers, available to the supplier.
69.10 The test material that is not included in the supplier’s normal range of equipment and that is required for the performance of maintenance work must be made available by the customer.
69.11 The customer bears the risk of loss or theft of, or damage to, the equipment during the period that it is in the supplier’s possession for the purpose of maintenance work. The customer may take out insurance against this risk at its own discretion.
Art. 70 Maintenance fee
70.1 The maintenance fee does not include: – costs of (replacing) consumer items like batteries, stamps, ink and ink cartridges, toner items, cables and accessories; – costs of (replacing) parts and maintenance services for the repair of malfunctions that were entirely or partly caused by attempts at repair by parties other than the supplier; – work performed to overhaul the equipment; – modifications to the equipment; – moving, relocating, reinstalling equipment or work arising from such activity.
70.2 The maintenance fee shall be due regardless of whether or not the customer is using the equipment or exercising the option of maintenance.
Art. 71 Exclusions
71.1 Work performed to investigate or repair malfunctions that are the result of or connected with user errors, improper use of the equipment or external causes like failures of internet service, data network connections, power supplies or links to equipment, software or materials that are not within the scope of the maintenance agreement is excluded from the supplier’s obligations under the maintenance agreement.
71.2 The supplier’s maintenance obligations exclude the following: – investigating or repairing malfunctions that are the result of or connected with a change of the equipment carried out by a party other than the supplier or a party acting on behalf of the supplier; – use of the equipment in a manner that is contrary to the applicable conditions and a failure on the part of the customer to have the equipment maintained in a timely manner. The supplier’s maintenance obligations also exclude investigating or repairing malfunctions in connection with the software installed on the equipment.
71.3 If the supplier carries out an investigation and/or performs maintenance work in the context of the exclusions set out in Article 71.1 and/or Article 71.2, the supplier shall be entitled to charge for the costs of that investigation and/or maintenance work in accordance with its usual rates. The foregoing shall not affect any amount payable to the supplier by the customer in the context of maintenance services.
71.4 The supplier is never obliged to recover data that has been corrupted or lost as a result of malfunctions and/or maintenance.
© 2014 Nederland ICT